Прикладна фізика та наноматеріали

6.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1) знання фізичної природи явищ оточуючого світу, фізичних властивостей речовин у різних агрегатних станах, вплив зовнішнього середовища на процеси та стан складних систем; 2) знання теоретичного опису властивостей та процесів, які відбуваються у речовині, побудови адекватних моделей та прогнозування поведінки різних фізичних об’єктів; 3) знання теоретичних та практичних аспектів основних технологічних способів одержання та оброблення речовин для забезпечення потрібних властивостей матеріалів і виробів; 4) знання основних мов програмування, чисельних методів для розв’язання задач науково-дослідницького та технологічного характеру; 5) знання методів, засобів програмного забезпечення комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку фізичних властивостей та технологічних процесів при одержанні, обробленні та модифікації матеріалів; 6) знання екологічних чинників для оцінювання шкідливих наслідків використання обраних технологій та матеріалів; 7) знання основних методів математичних розрахунків та аналізу, розв’язування задач та отримання аналітичних залежностей та чисельних значень; 8) знання технічних характеристик типових та нестандартних вимірювальних систем, володіння методикою постановки фізичного експерименту; 9) розуміння впливу технічних досягнень у наноматеріалознавстві та нетрадиційній енергетиці в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 10) знання основних методів зменшення енергоспоживання та доцільності використання нетрадиційних джерел енергії у розроблюваних технологічних схемах та конструкціях; 11) знання комп’ютерних технологій для автоматизації та управління фізичними дослідженнями, знання мікропроцесорної техніки для автоматизації фізичних вимірювань; 12) знання теорії і практики застосування нанооб’єктів у різних галузях приладобудування та енергетики.
1) застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань прикладної фізики та наноматеріалознавства; 2) застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних задач при виконанні робіт науково-дослідницької тематики та в умовах реального виробництва; 3) поповнювати свої знання в галузі прикладної фізики і суміжних наук, бути готовим до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності; 4) здобувати знання за допомогою інформаційних технологій, використовувати в практичній діяльності нові знання безпосередньо пов'язані зі сферою професійної діяльності, розширювати й поглиблювати свій науковий світогляд; 5) на основі фізичних законів і відомих фактів дати якісну фізичну інтерпретацію результатів експериментальних вимірювань; 6) визначати місце досліджуваних явищ і фізичних об’єктів в системі знань даної області прикладної фізики, оцінювати їх наукову новизну; 7) оцінювати, інтерпретувати вихідні дані для синтезу нових матеріалів та виробів, технологічних процесів; 8) оцінювати техніко-економічнi та екологічні наслідки використання тих чи інших речовин та матеріалів, технологічних засобів, які забезпечують необхідні показники якості; 9) працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проектування, моделювання та розрахунку основних фізичних властивостей досліджуваних об’єктів та технологічних режимів; 10) самостійно виконувати фізико-технічні наукові дослідження з метою оптимізації параметрів об'єктів і процесів з використанням стандартних і спеціально розроблених інструментальних і програмних засобів; 11) оцінювати механічні, технологічні, фізичні властивості, структуру та фазовий склад досліджуваних чи одержуваних речовин і матеріалів з використанням сучасних технічних засобів та методик; 12) представляти результати досліджень у формі звітів, рефератів, публікацій і презентацій; 13) формулювати основні вимоги до конструкційного забезпечення, сумісність активних і неактивних компонентів пристрою, умови хімічної та електрохімічної стійкості елементів корпусної бази, принципи компактування та герметизації, принципові схеми конструкційного вирішення, що забезпечують найвищу віддачу активної підсистеми пристрою; 14) використовувати діючі стандарти й нормативні документи у практичній діяльності; 15) користуватись першоджерелами наукових та культурних досягнень світової цивілізації; 16) враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності.
1) уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; 2) здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня