Прикладна фізика та наноматеріали

6.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: 1) знання фізичної природи явищ оточуючого світу, фізичних властивостей речовин у різних агрегатних станах, вплив зовнішнього середовища на процеси та стан складних систем; 2) знання теоретичного опису властивостей та процесів, які відбуваються у речовині, побудови адекватних моделей та прогнозування поведінки різних фізичних об’єктів; 3) знання теоретичних та практичних аспектів основних технологічних способів одержання та оброблення речовин для забезпечення потрібних властивостей матеріалів і виробів; 4) знання основних мов програмування, чисельних методів для розв’язання задач науково-дослідницького та технологічного характеру; 5) знання методів, засобів програмного забезпечення комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку фізичних властивостей та технологічних процесів при одержанні, обробленні та модифікації матеріалів; 6) знання екологічних чинників для оцінювання шкідливих наслідків використання обраних технологій та матеріалів; 7) знання основних методів математичних розрахунків та аналізу, розв’язування задач та отримання аналітичних залежностей та чисельних значень; 8) знання технічних характеристик типових та нестандартних вимірювальних систем, володіння методикою постановки фізичного експерименту; 9) розуміння впливу технічних досягнень у наноматеріалознавстві та нетрадиційній енергетиці в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 10) знання основних методів зменшення енергоспоживання та доцільності використання нетрадиційних джерел енергії у розроблюваних технологічних схемах та конструкціях; 11) знання комп’ютерних технологій для автоматизації та управління фізичними дослідженнями, знання мікропроцесорної техніки для автоматизації фізичних вимірювань; 12) знання теорії і практики застосування нанооб’єктів у різних галузях приладобудування та енергетики. 1) знання фізичної природи явищ оточуючого світу, фізичних властивостей речовин у різних агрегатних станах, вплив зовнішнього середовища на процеси та стан складних систем; 2) знання теоретичного опису властивостей та процесів, які відбуваються у речовині, побудови адекватних моделей та прогнозування поведінки різних фізичних об’єктів; 3) знання теоретичних та практичних аспектів основних технологічних способів одержання та оброблення речовин для забезпечення потрібних властивостей матеріалів і виробів; 4) знання основних мов програмування, чисельних методів для розв’язання задач науково-дослідницького та технологічного характеру; 5) знання методів, засобів програмного забезпечення комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку фізичних властивостей та технологічних процесів при одержанні, обробленні та модифікації матеріалів; 6) знання екологічних чинників для оцінювання шкідливих наслідків використання обраних технологій та матеріалів; 7) знання основних методів математичних розрахунків та аналізу, розв’язування задач та отримання аналітичних залежностей та чисельних значень; 8) знання технічних характеристик типових та нестандартних вимірювальних систем, володіння методикою постановки фізичного експерименту; 9) розуміння впливу технічних досягнень у наноматеріалознавстві та нетрадиційній енергетиці в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 10) знання основних методів зменшення енергоспоживання та доцільності використання нетрадиційних джерел енергії у розроблюваних технологічних схемах та конструкціях; 11) знання комп’ютерних технологій для автоматизації та управління фізичними дослідженнями, знання мікропроцесорної техніки для автоматизації фізичних вимірювань; 12) знання теорії і практики застосування нанооб’єктів у різних галузях приладобудування та енергетики. 1) уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; 2) здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня