Прикладна математика та інформатика

6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Математика та статистика
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Програма підготовки включає теоретичне навчання (220,5 кредитів ЄКТС) з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекції, семінарські та практичні заняття) i самостійної роботи. Обсяг навчального навантаження становить: 43,77% - аудиторні заняття, 56,23% - самостійна робота. Навчальний час студентів за циклами дисциплін розподіляється на дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (18,0 кредитів ЄКТС), природничо-наукових (фундаментальних) (82,0 кредит ЄКТС), професійної та практичної підготовки (74,0 кредит ЄКТС) та варіативних дисциплін (66,0 кредити ЄКТС). Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведено в п.4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звітів з практики. З урахуванням семестрового контролю, переддипломної практики (4,5 кредити ЄКТС), виконання та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи (9 кредитів ЄКТС), загальна кількість кредитів ЄКТС складає 240,0.
Програмні результати навчання: 1. Володіння основами розробки математичних моделей об’єктів і процесів, які комп'ютеризуються, використовуючи процедури формального уявлення про систему та результати дослідження реальних природничих або соціально-економічних систем. 2. Знання загальних принципів процесів ідентифікації параметрів математичних моделей, аналізу адекватності моделі реальному об’єкту чи процесу. 3. Знання загальних принципів функціонування та архітектури комп’ютерних систем та основ операційних систем, базових та спеціалізованих технологій розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем. 4. Має сучасні уявлення про основи програмування, мови різних рівнів та їх переваги для розв’язання конкретних задач, методів розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних технологій, а також про операційні системи (Windows, Unix тощо), прикладного системного програмного забезпечення. 1. Володіння основами розробки математичних моделей об’єктів і процесів, які комп'ютеризуються, використовуючи процедури формального уявлення про систему та результати дослідження реальних природничих або соціально-економічних систем. 2. Знання загальних принципів процесів ідентифікації параметрів математичних моделей, аналізу адекватності моделі реальному об’єкту чи процесу. 3. Знання загальних принципів функціонування та архітектури комп’ютерних систем та основ операційних систем, базових та спеціалізованих технологій розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем. 4. Має сучасні уявлення про основи програмування, мови різних рівнів та їх переваги для розв’язання конкретних задач, методів розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних технологій, а також про операційні системи (Windows, Unix тощо), прикладного системного програмного забезпечення. 1. Використання та застосовування професійно-профільованих знань з математики та програмування для побудови та дослідження математичних моделей об’єктів та процесів, використовуючи процедури формального уявлення про систему. 2. Застосування отриманих професійно-профільованих знань для аналітичного дослідження математичних моделей об’єктів та процесів, а також побудова оптимальних чисельних алгоритмів їх дослідження. 3. Розробка і експлуатація системного та прикладного програмного забезпечення для проведення обчислювального експерименту за допомогою комп’ютеризованих систем.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доцент, к.ф.-м. н. Мединський І.П., тел. +38 (032) 258-23-68, ел. пошта: ihor.p.medynskyi@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Математик, математик-аналітик з дослідження операцій; адміністратор бази даних; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер-програміст; програміст прикладний; програміст системний; програміст баз даних.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня