Фінансовий інжиніринг

6.113.00.03 Фінансовий інжиніринг
Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Математика та статистика
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Програма підготовки включає теоретичне навчання з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекції, семінарські та практичні заняття) i самостійної роботи. Навчальний час студентів за циклами дисциплін розподіляється на дисципліни циклу загальної підготовки (99 кредитів ЄКТС або 41,25%) та циклу професійної підготовки (141 кредитів ЄКТС або 58,75%). Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти включає обов'язкові компоненти (179 кредитів ЄКТС або 74,6%) та вибіркові компоненти (61 кредитів ЄКТС або 25,4%). Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звітів з практики. З урахуванням семестрового контролю, переддипломної практики (4,5 кредити ЄКТС), виконання та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи (7,5 кредитів ЄКТС), загальна кількість кредитів ЄКТС складає 240,0.
Програмні результати навчання: 1. Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної математики і використовувати їх на практиці. 2. Володіти основними положеннями та методами математичного, комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та теорії чисел, аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь у частинних похідних, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними методами та сучасними інформаційними технологіями збору, обробки та зберігання інформації. 3. Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів. 4. Виконувати математичний опис, аналіз та синтез дискретних об’єктів та систем, використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорії алгоритмів. 5. Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень. 6. Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх розв’язку. 7. Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач. 8. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень. 9. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 10. Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач для дослідження фінансових процесів і аналізу даних. 11. Знати і розуміти особливості функціонування фінансових ринків, банківської системи та страхування. 12. Застосовувати відповідні математичні методи та моделі для розв’язування фінансових задач. 13. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 14. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 15. Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу. 16. Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді. 17. Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, уникаючи при цьому академічної недоброчесності. 18. Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом. 19. Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності в межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми. 20. Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією з офіційних мов ЄС.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України, а також у рамках програми ЄС Еразмус+.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доцент, к.е.н. Гайдучок О.В., тел. +38 (032) 258-23-68, ел. пошта: olena.v.gaiduchok@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у державному та приватному секторах у різних сфер діяльності, зокрема: пов’язаних з дослідженням математичних моделей соціально-економічних та фінансових систем, побудові та супроводу інформаційних систем пов’язаних із збором, обробкою та аналізом даних.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня