Міжнародна інформація

6.291.00.02 Міжнародна інформація
Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією "Міжнародна інформація"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Відсутні
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Успішне виконання навчального плану ОКР «Бакалавр» відповідного року вступу. Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, складення кваліфікаційного іспиту та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Мета освітньо-професійної програми полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.
Програмні результати навчання: - Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. - Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. - Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. - Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. - Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. - Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. - Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. - Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій. - Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. - Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів. - Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. - Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів. - Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. - Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій . - Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо. - Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. - Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи полягає у вивченні досліджуваних у бакалаврській кваліфікаційній роботі питань на основі фактичного стану речей, який характерний для підприємств та організацій, що належать до баз практики, з врахуванням специфіки міжнародних інформаційних відносин.
Керівник освітньої програми, контактна особа: К. ю. н., доц. Гачкевич Андрій Олександрович роб. тел.: +380322582476, e-mail: mi.dept@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: 1. Фахівець-аналітик у сфері кризового менеджменту зі знанням іноземних мов. Об’єктом діяльності бакалавра виступають причини, характер та наслідки прийняття політико-правових рішень в умовах кризових суспільно-політичних явищ на глобальному, регіональному та національному рівнях. Діяльність бакалавра пов’язана із обійманням первинних посад з організації та здійснення інформаційно-аналітичної діяльність у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях. Використовуючи технології автоматизації обробки інформації, комп'ютерної обробки даних, моделювання міжнародних інформаційних відносин, бакалавр надає послуги з пошуку та аналізу інформації, підготовки аналітичних документів для оптимізації прийняття рішень у європейських державах в цілому та прогнозування криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі зокрема. 2. Фахівець-аналітик у сфері інформаційного менеджменту та медіа-моніторингу із знанням іноземних мов. Об’єктом діяльності бакалавра виступають причини, характер та наслідки функціонування інформаційно-комунікаційної сфери на регіональному та національному рівнях. Діяльність бакалавра пов’язана із обійманням первинних посад у сфері інформаційної політики в органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних міжурядових, а також неурядових організаціях. Використовуючи мережеві технології у суспільних комунікаціях, інформаційно-комунікаційні технології конструювання суспільних процесів, технології інформаційного консалтингу, основи експертних та інтелектуальних систем, бакалавр надає послуги з інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики держави.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Освітньо-професійна програма охоплює два напрями: кризовий менеджмент та інформаційний консалтинг; інформаційний менеджмент та медіа-моніторинг. Лабораторні заняття проводяться у комп’ютерних класах з належним обладнанням, об’єднаним у локальні мережі з виходом до Інтернету, та сучасним програмним забезпеченням, що передбачає застосування комп’ютерних моделей для аналізу і прогнозування у міжнародних відносинах.