Прикладна фізика

8.105.00.01 Прикладна фізика
Кваліфікація: Магістр з прикладної фізики та наноматеріалів
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з прикладної фізики, отримання та застосування наноматеріалів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Набуті компетентності: - знання сучасних методів фізичних досліджень наноматеріалів та наноструктур, сучасних проблем фізики нанотехнологій і нанорозмірних структур; - знання технічних характеристик типових та нестандартних вимірювальних систем, володіння методикою постановки фізичного експерименту; - знання основних технологічних процесів синтезу наноструктур та фізичних методів контролю їхньої якості; - знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі прикладної фізики та наноматеріалів; - розуміння впливу технічних досягнень у наноматеріалознавстві та нетрадиційній енергетиці в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання основ економіки та функціонування підприємства виробничого та науково-дослідного спрямування; - знання основних методів зменшення енергоспоживання та доцільності використання нетрадиційних джерел енергії у розроблюваних схемах та конструкціях; - знання фізичної природи імпедансу для різних систем і процесів, методики і техніки імпедансних досліджень; - знання особливостей фізичних процесів та явищ у квантових ямах, дротах, точках, надгратках, способів практичного використання цих наносистем; - знання теорії і практики застосування нанооб’єктів у різних галузях приладобудування.
- застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань прикладної фізики та наноматеріалознавства; - застосовувати знання для вирішення задач синтезу та аналізу в системах, які характерні для галузі прикладної фізики та наноматеріалів; - поповнювати свої знання в галузі прикладної фізики і суміжних наук, бути готовим до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності; - використовувати на практиці навички організації науково-дослідних і науково-виробничих робіт, керування колективом, оцінювати якість результатів досліджень; - здобувати знання за допомогою інформаційних технологій, використовувати в практичній діяльності нові знання безпосередньо пов'язані зі сферою професійної діяльності, розширювати й поглиблювати свій науковий світогляд; - професійно експлуатувати сучасне наукове і технологічне устаткування і прилади відповідно до цілей освітньо-професійної програми спеціальності; - демонструвати і використовувати поглиблені теоретичні та практичні знання фундаментальних і прикладних наук, у тому числі й тих, що знаходяться на передовому рубежі фізики нанотехнологій та нанорозмірних структур; - генерувати, оцінювати і використовувати нові ідеї, знаходити творчі, нестандартні рішення професійних і соціальних завдань; - розкрити фізичну, природничо-наукову сутність проблем, що виникають у ході професійної діяльності, провести їхні якісний та кількісний аналіз; - здійснювати науковий пошук і розроблення нових перспективних підходів і методів до вирішення професійних завдань; - самостійно виконувати фізико-технічні наукові дослідження з метою оптимізації параметрів об'єктів і процесів з використанням стандартних і спеціально розроблених інструментальних і програмних засобів; - складати практичні рекомендації з використання отриманих результатів наукових досліджень та роботи дослідних зразків приладів наноелектронної техніки та систем генерування, перетворення і накопичення енергії; - представляти результати досліджень у формі звітів, рефератів, публікацій і презентацій; - розробляти і оптимізувати сучасні наукоємні технології в галузі нанотехнологій і нанорозмірних структур з урахуванням економічних і екологічних вимог; - володіти прийомами і методами роботи з персоналом, методами оцінки якості та результативності праці, оцінювати витрати і результати діяльності науково-виробничого колективу; - розробляти плани та програми організації інноваційної діяльності науково-виробничого колективу.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, польською, італійською, французькою чи іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: доцент, к.ф.-м.н. Понеділок Г.В., Hryhorii.V.Ponedilok@lpnu.ua
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня