Прикладна фізика

8.105.00.01 Прикладна фізика
Кваліфікація: Магістр з прикладної фізики та наноматеріалів
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з прикладної фізики, отримання та застосування наноматеріалів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Набуті компетентності: - знання фізичної природи явищ оточуючого світу, фізичних властивостей речовин у різних агрегатних станах, вплив зовнішнього середовища на процеси та стан складних систем; - знання теоретичного опису властивостей та процесів, які відбуваються у речовині, побудови адекватних моделей та прогнозування поведінки різних фізичних об’єктів; - знання теоретичних та практичних аспектів основних технологічних способів одержання та оброблення речовин для забезпечення потрібних властивостей матеріалів і виробів; - знання основних мов програмування, чисельних методів для розв’язання задач науково-дослідницького та технологічного характеру; - знання методів, засобів програмного забезпечення комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку фізичних властивостей та технологічних процесів при одержанні, обробленні та модифікації матеріалів; - знання екологічних чинників для оцінювання шкідливих наслідків використання обраних технологій та матеріалів; - знання основних методів математичних розрахунків та аналізу, розв’язування задач та отримання аналітичних залежностей та чисельних значень; - знання технічних характеристик типових та нестандартних вимірювальних систем, володіння методикою постановки фізичного експерименту; - розуміння впливу технічних досягнень у наноматеріалознавстві та нетрадиційній енергетиці в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання основних методів зменшення енергоспоживання та доцільності використання нетрадиційних джерел енергії у розроблюваних технологічних схемах та конструкціях; - знання комп’ютерних технологій для автоматизації та управління фізичними дослідженнями, знання мікропроцесорної техніки для автоматизації фізичних вимірювань; - знання теорії і практики застосування нанооб’єктів у різних галузях приладобудування та енергетики.
- застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань прикладної фізики та наноматеріалознавства; - застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних задач при виконанні робіт науково-дослідницької тематики та в умовах реального виробництва; - поповнювати свої знання в галузі прикладної фізики і суміжних наук, бути готовим до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності; - здобувати знання за допомогою інформаційних технологій, використовувати в практичній діяльності нові знання безпосередньо пов'язані зі сферою професійної діяльності, розширювати й поглиблювати свій науковий світогляд; - на основі фізичних законів і відомих фактів дати якісну фізичну інтерпретацію результатів експериментальних вимірювань; - визначати місце досліджуваних явищ і фізичних об’єктів в системі знань даної області прикладної фізики, оцінювати їх наукову новизну; - оцінювати, інтерпретувати вихідні дані для синтезу нових матеріалів та виробів, технологічних процесів; - оцінювати техніко-економічнi та екологічні наслідки використання тих чи інших речовин та матеріалів, технологічних засобів, які забезпечують необхідні показники якості; - працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проектування, моделювання та розрахунку основних фізичних властивостей досліджуваних об’єктів та технологічних режимів; - самостійно виконувати фізико-технічні наукові дослідження з метою оптимізації параметрів об'єктів і процесів з використанням стандартних і спеціально розроблених інструментальних і програмних засобів; - оцінювати механічні, технологічні, фізичні властивості, структуру та фазовий склад досліджуваних чи одержуваних речовин і матеріалів з використанням сучасних технічних засобів та методик; - представляти результати досліджень у формі звітів, рефератів, публікацій і презентацій; - формулювати основні вимоги до конструкційного забезпечення, сумісність активних і неактивних компонентів пристрою, умови хімічної та електрохімічної стійкості елементів корпусної бази, принципи компактування та герметизації, принципові схеми конструкційного вирішення, що забезпечують найвищу віддачу активної підсистеми пристрою; - використовувати діючі стандарти й нормативні документи у практичній діяльності; - користуватись першоджерелами наукових та культурних досягнень світової цивілізації; - враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: професор, д.т.н. Андрущак А.С., anatolii.s.andrushchak@lpnu.ua
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня