Інформаційно-комунікаційні технології

8.122.00.06 Інформаційно-комунікаційні технології
Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних наук
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньо-професійної програми та захист кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах наукових досліджень в області інформаційних технологій та зфокусована на умінні будувати та досліджувати складні математичні моделі в області збору та обробки інформації, створення нових та використання сучасних програмних продуктів.
Набуті компетентності: 1. Принципів, математичного апарату та методів аналітичного дослідження реальних систем та процесів, їх формального опису та побудови математичних та програмних моделей, методів статистичного моделювання та прогнозування. 2. Сучасних технологій проектування та методів розробки програмного забезпечення та прикладних програм для різних предметних галузей. 3. Теорії баз даних. 4. Теорії, технологій створення та адміністрування комп’ютерних мереж. 5. Інтернет-технологій та методів адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Інтернет, інтерактивних WEB-сторінок. 6. Математичних та програмних засад і методів комп’ютерної графіки та мультимедійних технологій.
1. Побудова ефективних математичних моделей реальних процесів та систем у вигляді систем інтегро-диференціальних рівнянь, обчислювальних алгоритмів для розрахункових задач. 2. Аналітичне дослідження математичних моделей на предмет існування та єдиності їх розв’язку. 3. Вміння вибирати раціональні та ефективні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування. 4. Вміння розробляти програмні комплекси для ЕОМ на базі мов програмування високого рівня, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних проблем. 5. Вміння проектувати інформаційні потоки для комп’ютерних інформаційних систем. 6. Вміння проектувати локальні мережі та їх програмне наповнення. 7. Вміння проектувати інформаційні ресурси Інтернету. 8. Вміння проектувати інформаційні системи, бази даних та системи керування ними. 9. Проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів для інформаційно-аналітичних центрів, адміністративних і управлінських систем прийняття рішень. 10. Інформатизація суспільно-політичних, соціально-економічних, культурно-просвітницьких сфер діяльності (науки, екології, медицини, освіти).
1. Здатність використовувати та застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для формалізації задачі, розроблення математичної моделі процесу і розв’язання якісних та кількісних задач. 2. Здатність розробляти об’єктно-орієнтовані моделі предметних галузей за допомогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання. 3. Використовуючи сучасні технології програмування, вміти розробляти програмні комплекси для ЕОМ на базі мов програмування високого рівня, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних проблем. 4. Володіння Інтернет-технологіями і методами адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Інтернет, інтерактивних Web-сторінок. 5. Здатність до проектування інформаційних систем, баз даних та систем керування ними. 6. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних. 7. Здатність використовувати сучасні мультимедійні технології унаочнення результатів досліджень.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доцент, к.т.н. Алєксєєв Владислав Ігорович, тел. +38 (068) 508-10-00, ел. пошта: vladyslav.i.alieksieiev@lpnu.ua
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня