Міжнародна інформація

8.291.00.02 Міжнародна інформація
Кваліфікація: Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією міжнародна інформація
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 6 місяців
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Відсутні
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Успішне виконання навчального плану ОКР «Магістр» відповідного року вступу. Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Мета освітньо-професійної програми полягає в підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та/або запровадження інновацій.
Набуті компетентності: - знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики. - критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні відносини - знати основоположні принципи та норми національних законодавств держав світу у сфері інформаційних відносин та інтелектуальної власності; - знати та розуміти роль інформаційних систем і технологій у процесах становлення громадянського суспільства та демократизації, а також забезпечення національної безпеки.
- застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики; - аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав; - збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав; - визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку; - оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем; - здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики; - формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій; - надавати консультації зацікавленим особам з приводу актуальних проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики України, насамперед в інформаційній сфері; - застосовувати методи інформаційно-аналітичної діяльності для виконання прикладних задач у сфері міжнародних відносин, включаючи виявлення та аналіз маніпулятивних технологій в міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях; - застосовувати інформаційні технології та системи для реалізації своїх конституційних прав та інтересів.
- вільно спілкуватися державною та іноземними мовами усно і письмово, з професійних і наукових питань; - готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій; - брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи полягає у вивченні досліджуваних у магістерській кваліфікаційній роботі питань на основі фактичного стану речей, який характерний для підприємств та організацій, що належать до баз практики, з врахуванням специфіки міжнародних інформаційних відносин.
Керівник освітньої програми, контактна особа: К. ю. н., доцент Сухорольський Петро Михайлович, роб. тел.: +380322582476, e-mail: mi.dept@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Інформаційний аналітик-міжнародник у галузі дослідження зовнішньої політики європейських держав, перекладач Об’єктом діяльності магістра виступають історико-політичні, правові та економічні закономірності та тенденції розвитку держав Європейського континенту. Діяльність магістра пов’язана з інформаційно-аналітичним забезпеченням внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема з питань безпеки, держав Європейського континенту, Європейського Союзу, міжнародних міжурядових організацій. Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, магістр надає консультаційні послуги з вироблення та реалізації стратегій внутрішньої та зовнішньої політики держав Європейського континенту на національному, регіональному та локальному рівнях з актуальних політичних, правових, соціальних, економічних, культурних, екологічних та інших проблем.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Передбачається вивчення окремих компонентів англійською мовою. Освітньо-професійна програма охоплює два напрями: прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних і регіональних процесів; інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав. Лабораторні заняття проводяться у комп’ютерних класах з належним обладнанням, об’єднаним у локальні мережі з виходом до Інтернету, та сучасним програмним забезпеченням, що передбачає застосування комп’ютерних моделей для аналізу і прогнозування у міжнародних відносинах.