Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)

3.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Навчальний план програми включає аудиторні заняття (лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійну роботу. Освітньо-професійна програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: електричні станції, електричні системи та мережі, електротехнічні системи електроспоживання; системи управління виробництвом та розподілом електроенергії, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, електромеханотроніка. Навчання згідно освітньої програми базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки з можливістю набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри. Магістри за даною спеціальністю вміють проектувати, досліджувати, експлуатувати і налагоджувати системи генерування та транспортування електроенергії, електромеханічні системи виробничих механізмів, автоматизовані комплекси електротехнічних систем, системи керування електротранспортом.
Набуті компетентності: - знання спеціальних розділів фундаментальних дисциплін, в обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; - знання сучасних методів керування об’єктами електроенергетичних та електромеханічних систем; - знання сучасних тенденцій розвитку галузі; - знання основних методів аналізу електроенергетичних та електромеханічних систем.
- продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних задач та виконання досліджень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; - продемонструвати знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі розробки та новітні технологій в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; - продемонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації; - продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а також аналізувати отримані результати; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - вміння самостійно спроектувати систему та її елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - самостійно планувати та виконувати експерименти, оцінювати отримані результати; - застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових інженерних завдань; - застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень під час створення нових та експлуатації існуючих електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових; - застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній спеціалізації; - вміння застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; - здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.
- уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою; - уміння застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання інженерних задач обраної спеціалізації та проведення досліджень; - уміння оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем; - здатність формулювати наукову чи інженерну задачу, аргументувати вибір методів розв’язування задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; - здатність брати участь у науковій дискусії, презентувати результати наукових досліджень у формі наукових текстів.
Академічна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність:На основі двосторонніх договорів між Національним університетом "Львівська політехніка" та вищим навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Маляр Андрій Васильович
Професійні профілі випускників: Електричні станції, Електричні системи та мережі, Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії, Електротехнічні системи електроспоживання, Енергетичний менеджмент, Електромеханотроніка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електрообладнання транспортних засобів
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня