Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)

3.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма, скерована на синтез систем автоматизованого керування технологічними процесами різних галузей промисловості, на основі аналізу технологічних процесів та виробництв як об’єктів керування, застосування мікропроцесорної техніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування систем керування та їх елементів із застосуванням систем автоматизованого проектування (CAD), розроблення оптимальних конфігурацій інформаційних мереж та мереж контролерів, розроблення багаторівневих систем керування та збору даних (SCADA), систем диспетчеризації процесів, виконання наукових досліджень, синтезу спеціальних вимірювальних та керуючих систем для процесів відповідної галузі промисловості. Програма реалізує актуальні вибіркові блоки, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології в хімічній промисловості, в теплоенергетиці, в атомній енергетиці, в харчовій та переробній промисловості, автоматизоване управління енерговикористанням та облік енергоносіїв. Освітня програма передбачає такі цикли підготовки: загальної (3 кредити ЄКТС ), професійної та практичної підготовки (117 кредитів ЄКТС). Загальний обсяг навчальної програми — 120 кредитів ЄКТС.
Набуті компетентності: - знання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для розуміння суті процесів що відбуваються в технологічних установках відповідної галузі; - професійно-профільовані знання для синтезу, проектування та налагодження цифрових систем керування із врахуванням властивостей об’єктів керування; - володіння принципами та методами оптимізації систем керування та їх елементів; - знання принципів побудови автоматизованих систем керування, систем диспетчеризації технологічних процесів (SCADA-систем) на основі мікропроцесорних керуючих засобів ; - знання спеціальних методів та засобів керування, вимірювання технологічних параметрів для процесів відповідної галузі промисловості; - знання методів аналізу, ідентифікації явищ та об’єктів, моделювання, виконання експериментів при проведенні наукових досліджень; - знання інформаційно-комунікаційних, мережевих технологій для побудови комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами.
- аналізувати технологічні процеси та виробництва як об’єкти керування, вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання; - синтезувати, проектувати, налагоджувати спеціальні вимірювальні та керуючі системи для процесів відповідної галузі промисловості; - розробляти супервізорні системи керування та збору даних (SCADA), системи диспетчеризації технологічних процесів; - розробляти оптимальні конфігурації комп’ютерних мереж та мереж контролерів відповідно до завдань виробництва; - проектувати системи керування та їх елементи, розробляти проектну та конструкторську документацію із застосуванням систем автоматизованого проектування (CAD) ; - виконувати наукові дослідження в галузі автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій, вимірювання технологічних параметрів; - розробляти оптимальні алгоритми автоматичного керування, сигналізації, захисту, із застосуванням мов програмування контролерів; - застосовувати дослідницькі навички, самостійно планувати, проводити експериментальні дослідження та обробляти їх результати; - розробляти техніко-економічне обґрунтування проектів систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
- вміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - вміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - здатність формулювати наукову чи інженерну задачу, аргументувати вибір методів розв’язування задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; - вміння брати участь у науковій дискусії, презентувати результати наукових досліджень у формі наукових текстів; - здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Фединець Василь Олексійович
Професійні профілі випускників: Узагальненим об’єктом діяльності магістра є системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології в різних галузях промисловості, методи та об’єкти наукових досліджень. Сфера діяльності магістрів включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, а також монтажних та налагоджувальних організацій. Дослідник систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Аналізує конструктивні та технологічні особливості об’єкту керування, вибирає параметри керування; ставить активні та пасивні експерименти для ідентифікації технологічного об’єкту, будує його математичну модель та досліджує її із застосуванням комп’ютерних середовищ (Matlab, Мathcad тощо); вибирає за техніко-економічними показниками оптимальну структуру системи автоматизованого керування із застосуванням сучасних мережевих технологій; реалізує алгоритми керування з допомогою бібліотек алгоритмів контролерів або спеціалізованих мов програмування; реалізує систему диспетчеризації на основі засобів SCADA та HMI; визначає оптимальні параметри настроювання автоматичних регуляторів та перевіряє якість системи керування; розробляє методики виконання досліджень та виконує наукові дослідження з метою удосконалення та створення нових засобів автоматизації та керуючих систем. Фахівець з налагодження й випробувань АСКТП Виконує роботи з монтажу і налагодження засобів та систем автоматизації; налагоджує вимірювальні системи, забезпечує та проводить їх метрологічну перевірку; налагоджує регулюючі пристрої, схеми сигналізації, блокування та дистанційного керування; встановлює та налагоджує програмне забезпечення контролерів; налагоджує компоненти промислових цифрових мереж; проводить випробування системи керування при різних навантаженнях технологічного обладнання; діагностує поточний стан засобів автоматизації та їх програмного забезпечення; організовує і виконує експлуатацію та ремонт засобів і систем автоматизації. Фахівець з програмного забезпечення АСКТП та комп’ютерно-інтегрованих технологій Розробляє алгоритми керування на основі вибраної структури систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; розробляє, встановлює та налагоджує програмне забезпечення контролерів. Діагностує стан контролерів і комп’ютерів, діагностує стан каналів вводу контрольованих параметрів та виводу керуючих дій. Розробляє програмне забезпечення окремих компонентів та супервізорних систем керування, встановлює та налагоджує системи диспетчеризації процесів на основі засобів SCADA та HMI. Конфігурує та налагоджує мережеве апаратне та програмне забезпечення. Фахівець з проектування систем автоматизації Проводить передпроектний аналіз технологічного процесу, як об’єкту керування; створює структурну та функціональну схеми системи автоматизованого керування засобами комп’ютерної графіки; проводить розрахунки характеристик засобів автоматизації, застосовуючи САПР; вибирає технічні засоби для побудови системи автоматизації, розробляє принципові електричні, пневматичні, гідравлічні схеми; проектує електричні та трубні проводки систем автоматизації; проектує щити і пульти керування; проектує супервізорні системи керування; виконує обґрунтування проекту із врахуванням впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. Викладач вищого навчального закладу Використовує знання й практичні навички з професійно-орієнтованих дисциплін, сучасні інформаційні технології для формування методичних та дидактичних матеріалів, які застосовує у навчальному процесі; володіє сучасними досягненнями в галузі автоматизації; розробляє методики виконання наукових досліджень (зокрема й експериментальних) та виконує наукові дослідження з метою удосконалення та створення нових засобів автоматизації та керуючих систем; застосовує знання та вміння для організації роботи із студентами та розробки методології занять.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня