Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

6.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Кваліфікація: Бакалавр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Навчальний план програми включає аудиторні заняття (лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійну роботу. Навчання згідно освітньої програми базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з електротехніки, електромеханіки, теорії автоматичного керування, промислової електроніки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. У результаті виконання освітньої програми студенти отримують фундаментальну підготовку зі спеціальності, а також обчислювальної техніки, програмування і використання пакетів прикладних програм для автоматизованого проектування та моделювання електротехнічних систем. Важливою складовою програми підготовки фахівців є вивчення принципів генерації, розподілу та раціонального споживання електроенергії, ознайомлення з сучасними енергозберігаючими технологіями і устаткуванням. Під час навчання студенти знайомляться з новітніми досягненнями в галузі електротехніки та електромеханіки, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки. Вони опановують сучасні підходи щодо діагностики і керування електротехнічними системами та робототехнічними комплексами на основі програмно-апаратних засобів. Бакалаври за даною спеціальністю вміють проектувати, досліджувати, експлуатувати і налагоджувати системи генерування та транспортування електроенергії, електромеханічні системи виробничих механізмів, автоматизовані комплекси електротехнічних систем, системи керування електротранспортом.
Програмні результати навчання: - Знання основ природничих наук, математики, інформаційних технологій в обсязі, необхідному для засвоєння загально-професійних дисциплін. - Знання теоретичних основ електротехніки в обсязі, необхідному для засвоєння принципів дії основних електротехнічних пристроїв та режимів їх роботи. - Знання основних принципів виробництва, пересилання, розподілу та використання електроенергії. - Знання основних методів аналізу електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання сучасних методів керування об’єктами електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання програмного забезпечення, яке використовується для розрахунку та проектування електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання в області апаратів захисту та керування, які використовують в електроенергетичних та електромеханічних системах. - Знання основ проектування електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання в області схемотехніки, мікроелектроніки, мікроконтролерів, мікропроцесорних засобів та систем. - Знання сучасних тенденцій розвитку галузі. - Знання основ безпечної експлуатації електроустановок. - Знання основних факторів впливу електроенергетики на довкілля. - Знання основ ділового спілкування та вміння працювати в команді. - Знання основ природничих наук, математики, інформаційних технологій в обсязі, необхідному для засвоєння загально-професійних дисциплін. - Знання теоретичних основ електротехніки в обсязі, необхідному для засвоєння принципів дії основних електротехнічних пристроїв та режимів їх роботи. - Знання основних принципів виробництва, пересилання, розподілу та використання електроенергії. - Знання основних методів аналізу електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання сучасних методів керування об’єктами електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання програмного забезпечення, яке використовується для розрахунку та проектування електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання в області апаратів захисту та керування, які використовують в електроенергетичних та електромеханічних системах. - Знання основ проектування електроенергетичних та електромеханічних систем. - Знання в області схемотехніки, мікроелектроніки, мікроконтролерів, мікропроцесорних засобів та систем. - Знання сучасних тенденцій розвитку галузі. - Знання основ безпечної експлуатації електроустановок. - Знання основних факторів впливу електроенергетики на довкілля. - Знання основ ділового спілкування та вміння працювати в команді. - Здатність застосовувати базові знання для проектування нових та удосконалення існуючих електротехнічних систем на основі сучасної елементної бази. - Здатність виконувати електротехнічні розрахунки і вибір основного електроенергетичного обладнання. - Здатність виконувати комп'ютерні розрахунки, комп'ютерне моделювання та дослідження електротехнічних систем та їх елементів. - Здатність розробляти заходи щодо підвищення енергоефективності та функціональної надійності електротехнічних систем та їх елементів - Здатність представляти результати обчислень і досліджень, а також формулювати відповідні висновки та рекомендації. - Здатність застосовувати знання з іноземної мови для пошуку науково-технічної ін. формації та патентного пошуку в мережі Internet.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Копчак Богдан Любомирович
Професійні профілі випускників: Електричні станції, Електричні системи та мережі, Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії, Електротехнічні системи електроспоживання, Енергетичний менеджмент, Електромеханотроніка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електрообладнання транспортних засобів
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня