Системи енергетики сталого розвитку

6.141.00.09 Системи енергетики сталого розвитку
Кваліфікація: Бакалавр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Навчальний план програми включає аудиторні заняття (лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійну роботу. Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з фізики, хімії, електротехніки, електромеханіки, теорії автоматичного керування, промислової електроніки та орієнтує на актуальні спеціалізації у сфері відновлювальної енергетики та електричного транспорту, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. У результаті виконання освітньої програми студенти отримують фундаментальну підготовку зі спеціальності, а також обчислювальної техніки, програмування і використання пакетів прикладних програм для автоматизованого проектування та моделювання електротехнічних систем. Важливою складовою програми підготовки фахівців є вивчення принципів енергоощадних технологій: відновлювальної енергетики, виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії; електричного транспорту, зокрема, повних та гібридних електромобілів. Під час навчання студенти знайомляться з новітніми досягненнями в галузі електротехніки та електромеханіки, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки. Вони опановують сучасні підходи щодо діагностики і керування електротехнічними системами та комплексами відновлюваної енергетики та електричного транспорту на основі програмно-апаратних засобів. Бакалаври за даною спеціальністю вміють проектувати, досліджувати, експлуатувати і налагоджувати системи генерування електроенергії з відновлюваних джерел, електромеханічні та електронні живлення та приводу транспортних засобів, зокрема повних та гібридних електромобілів, а також системи керування процесами в цих галузях промисловості.
Набуті компетентності: - Знання основ природничих наук, математики, інформаційних технологій в обсязі, необхідному для засвоєння загально-професійних дисциплін. - Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін в царині електротехніки, теплотехніки, теорії електричних машин, теорії автоматичного керування, процесів виробництва, перетворення і транспортування енергії, інформаційних технологій аналізу систем, ефективного енерговикористання. - Знання і розуміння принципів, що лежать в основі відновлюваної енергетики чи електротранспорту. - Знання принаймні в одній з областей відновлюваної енергетики чи електротранспорту. - Знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у системах, що використовують відновлювані джерела енергії чи електротранспорт. - Знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов. - Знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов. - Знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі відновлюваної енергетики чи електротранспорту. - Знання в області схемотехніки, мікроелектроніки, мікроконтролерів, мікропроцесорних засобів та систем. - Знання основ безпечної експлуатації електроустановок. - Знання основних факторів впливу електроенергетики на довкілля. - Знання основ ділового спілкування та вміння працювати в команді.
- Вміння застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи. - Вміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. - Вміння розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації устаткування та обладнання. - Вміння здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності. - Вміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових. - Вміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. - Вміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
- Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. - Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. - Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. - Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. - Здатність застосовувати знання з іноземної мови для пошуку науково-технічної ін. формації та патентного пошуку в мережі Internet.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Щур Ігор Зенонович
Професійні профілі випускників: Альтернативна енергетика, Електротранспорт
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації