Системи енергетики сталого розвитку

6.141.00.09 Системи енергетики сталого розвитку
Кваліфікація: Бакалавр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Навчальний план програми включає аудиторні заняття (лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійну роботу. Навчання згідно освітньої програми базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з енергетики, теплотехніки, електротехніки, електромеханіки, теорії автоматичного керування, промислової електроніки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. У результаті виконання освітньої програми студенти отримують фундаментальну підготовку зі спеціальності, а також обчислювальної техніки, програмування і використання пакетів прикладних програм для автоматизованого проектування та моделювання електро- і теплотехнічних систем. Важливою складовою програми підготовки фахівців є вивчення принципів генерації, розподілу та раціонального споживання електроенергії, отриманої із поновлюваних джерел енергії, в першу чергу, сонця і вітру, та ознайомлення з сучасними енергозберігаючими технологіями і устаткуванням. Під час навчання студенти знайомляться з новітніми досягненнями в галузі електро- і теплоенергетики, електротехніки та електромеханіки, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки. Вони опановують сучасні підходи щодо побудови, експлуатації та діагностики систем електроприводів та систем енергетичного живлення електричних транспортних засобів: повних та гібридних електромобілів, а також міського та персонального електротранспорту. Бакалаври за даною спеціальністю вміють проектувати, досліджувати, експлуатувати і налагоджувати системи генерування та транспортування електроенергії, електромеханічні тягові системи та електротехнічні системи живлення, автоматизовані комплекси електротехнічних систем, системи керування електротранспортом.
Програмні результати навчання: - Знання основ природничих наук, математики, інформаційних технологій в обсязі, необхідному для засвоєння загально-професійних дисциплін. - Знання теоретичних основ електро- та теплотехніки в обсязі, необхідному для засвоєння принципів дії основних енергетичних пристроїв та режимів їх роботи. - Знання основних принципів виробництва, пересилання, розподілу та використання електроенергії. - Знання основних методів аналізу електроенергетичних, теплоенергетичних та електромеханічних систем. - Знання сучасних методів керування об’єктами електроенергетичних, теплоенергетичних та електромеханічних систем. - Знання програмного забезпечення, яке використовується для розрахунку та проектування електроенергетичних, теплоенергетичних та електромеханічних систем. - Знання в області апаратів захисту та керування, які використовують в електроенергетичних, теплоенергетичних та електромеханічних системах. - Знання основ проектування електроенергетичних, теплоенергетичних та електромеханічних систем. - Знання в області схемотехніки, мікроелектроніки, мікроконтролерів, мікропроцесорних засобів та систем. - Знання сучасних тенденцій розвитку галузі відновлюваної енергетики та електротранспорту. - Знання основ безпечної експлуатації енергоустановок. - Знання основних факторів впливу енергетики на довкілля. - Знання основ ділового спілкування та вміння працювати в команді. - Вміння виконувати комп'ютерні дослідження електроенергетичних, теплотехнічних та електромеханічних систем. - Вміння проводити діагностичний контроль та випробування енергетичного обладнання. - Вміння здійснювати ремонт та експлуатацію енергетичних пристроїв та систем. - Вміння складати математичні та цифрові моделі електроенергетичних, теплоенергетичних та електромеханічних систем і виконувати дослідження їх роботи в нормальних, нештатних та аварійних режимах. - Вміння використовувати основні економічні закони, екологічні принципи та елементи соціокультурної компетенції. - Здатність застосовувати базові знання для проектування нових та удосконалення існуючих енергетичних систем на основі сучасної елементної бази. - Здатність виконувати енергетичні розрахунки і вибір основного енергетичного обладнання. - Здатність виконувати комп'ютерні розрахунки, комп'ютерне моделювання та дослідження енергетичних систем та їх елементів. - Здатність розробляти заходи щодо підвищення енергоефективності та функціональної надійності енергетичних систем, пристроїв та їх елементів. - Здатність представляти результати обчислень і досліджень, а також формулювати відповідні висновки та рекомендації. - Здатність застосовувати знання з іноземної мови для пошуку науково-технічної ін. формації та патентного пошуку в мережі Internet. - Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. - Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. - Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. - Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Щур Ігор Зенонович
Професійні профілі випускників: Відновлювана енергетика, eлектричний транспорт
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня