Атомна енергетика

6.143.00.00 Атомна енергетика
Кваліфікація: Бакалавр з атомної енергетики
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Навчальний план програми включає аудиторні заняття (лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійну роботу. Освітня програма базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень в галузі експлуатації атомних електричних станцій та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Сферою їх діяльності є проектування, експлуатація, забезпечення культури безпеки, виготовлення, монтаж, налагодження та ремонт, створення нового обладнання та впровадження новітніх технологій в галузі атомної енергетики. Подовження та зняття з експлуатації АЕС, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, ядерна фізична безпека. Під час навчання студенти знайомляться з новітніми досягненнями та опановують сучасні підходи щодо діагностики і керування об’єктами в галузі атомної енергетики, на основі програмно-апаратних засобів. У результаті виконання освітньої програми студенти отримують фундаментальну підготовку зі спеціальності, а також обчислювальної техніки, програмування і використання пакетів прикладних програм для автоматизованого проектування та моделювання об’єктів атомної енергетики.
Набуті компетентності: - Знання основ природничих наук, математики, інформаційних технологій в обсязі, необхідному для засвоєння загально-професійних дисциплін. - Знання теоретичних основ атомної енергетики в обсязі, необхідному для засвоєння принципів дії основного устаткування та режимів його роботи. - Знання основних принципів виробництва, пересилання, розподілу та використання теплової та електричної енергії. - Знання основних методів аналізу теплоенергетичних систем атомної енергетики. - Знання програмного забезпечення, яке використовується для розрахунку та проектування теплоенергетичних об’єктів АЕС. - Знання основ проектування об’єктів АЕС. - Знання сучасних тенденцій розвитку галузі. - Знання основ безпечної експлуатації установок АЕС. - Знання основних факторів впливу атомної енергетики на довкілля. - Знання основ ділового спілкування та вміння працювати в команді.
- Вміння використовувати математичні і цифрові моделі, програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі атомної енергетики. - Вміння розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу. - Вміння демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних в галузі атомної енергетики. - Вміння використовувати професійні та етичні навички діяльності в галузі атомної енергетики. - Вміння аналізувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. - Вміння використовувати основні економічні закони, екологічні принципи та елементи соціокультурної компетенції.
- Здатність застосовувати базові знання для проектування нових та удосконалення існуючих установок атомної енергетики. - Здатність виконувати розрахунки і вибір основного обладнання об’єктів атомної енергетики. - Здатність демонструвати знання характеристик специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів в галузі атомної енергетики. - Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної власності в галузі атомної енергетики. - Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.- Здатність застос
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Семерак Михайло Михайлович
Професійні профілі випускників: Атомна енергетика
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня