Теплоенергетика

6.144.00.00 Теплоенергетика
Кваліфікація: Бакалавр з теплоенергетики
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Навчальний план програми включає аудиторні заняття (лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійну роботу. Освітня програма базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень в галузі експлуатації теплоенергетичного обладнання та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Сферою діяльності студентів є проектування, дослідження, налагодження, монтаж і експлуатація теплоенергетичного обладнання. У результаті виконання освітньої програми студенти отримують фундаментальну підготовку зі спеціальності, а також обчислювальної техніки, програмування і використання пакетів прикладних програм для автоматизованого проектування та моделювання об’єктів теплоенергетики, а також теплоенергетичного обладнання. Важливою складовою програми підготовки фахівців є вивчення принципів генерації, розподілу та раціонального споживання теплової енергії, ознайомлення з сучасними енергозберігаючими технологіями і устаткуванням. Під час навчання студенти знайомляться з новітніми досягненнями в галузі теплоенергетики, опановують сучасні підходи щодо діагностики і керування теплоенергетичними системами та об’єктами на основі програмно-апаратних засобів. Бакалаври за даною спеціальністю вміють проектувати, досліджувати, експлуатувати і налагоджувати системи генерування та транспортування теплової та електричної енергії, теплотехнічні системи виробничих механізмів, автоматизовані комплекси теплових систем.
Програмні результати навчання: - Знання структури, управління та оптимізації технологічного процесу теплоенергетичного об'єкту, підбір та розрахунок його елементів. - Знання з принципів розробки технологічних схем, вибору устаткування та інших засобів виробничого процесу. - Знання з основ побудови та експлуатації теплоенергетичного устаткування та автоматизованих систем керування теплоенергетичними процесами. - Знання з програмного та технологічного забезпечення, яке використовується на об'єктах теплоенергетики. - Знання з моделювання та проектування структури теплоенергетичних об'єктів. - Знання методів і засобів інженерної та комп’ютерної графіки. - Знання теорії тепломасообміну, теплотехнологічних процесів та установок. - Знання в галузі теплоенергетичних процесів, технології опрацювання режимної інформації та експлуатація устаткування. - Знання принципів одержання, передачі і економічного використання тепла. - Знання структури, управління та оптимізації технологічного процесу теплоенергетичного об'єкту, підбір та розрахунок його елементів. - Знання з принципів розробки технологічних схем, вибору устаткування та інших засобів виробничого процесу. - Знання з основ побудови та експлуатації теплоенергетичного устаткування та автоматизованих систем керування теплоенергетичними процесами. - Знання з програмного та технологічного забезпечення, яке використовується на об'єктах теплоенергетики. - Знання з моделювання та проектування структури теплоенергетичних об'єктів. - Знання методів і засобів інженерної та комп’ютерної графіки. - Знання теорії тепломасообміну, теплотехнологічних процесів та установок. - Знання в галузі теплоенергетичних процесів, технології опрацювання режимної інформації та експлуатація устаткування. - Знання принципів одержання, передачі і економічного використання тепла. - Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в теплотехнологічних процесах та установках на виробництві. - Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач. - Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних. - Здатність враховувати основні економічні, екологічні принципи та застосовувати елементи соціальної компетенції. - Здатність застосовувати знання на практиці. - Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Академічна мобільність: Нема
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Семерак Михайло Михайлович
Професійні профілі випускників: Теплоенергетика, теплові електричні станції
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня