Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Спеціальність спрямована на розроблення і експлуатацію автоматизованих систем керування технологічними процесами та комп'ютерно-інтегрованих технологій, які сьогодні є основою будь-якого сучасного виробництва. Навчальна програма спеціальності передбачає вивчення фундаментальних дисциплін, комп’ютерної техніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, інформаційних технологій. Студенти здобувають знання та навички створення спеціалізованого програмного забезпечення для промислових контролерів, систем оперативного керування процесами, набувають навичок проектування, розроблення та налагодження засобів та систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих систем. Поряд із спеціальною підготовкою бакалаври здобувають знання з економіки, іноземної мови, правознавства, що дає їм можливість адаптуватися до ринку праці та обіймати інженерні посади у відділах автоматизації, контрольно вимірювальних приладів, метрології та обліку енергоносіїв, експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем промислових підприємств, на фірмах з розробки засобів автоматизації та програмного забезпечення, у проектних та науково-дослідних організаціях, здобувати подальшу освіту та працювати у навчальних закладах.
Програмні результати навчання: - знання наукових і математичних принципів, що лежать в основі пристроїв автоматики, систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій; - знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей систем керування, методів дослідження систем керування та їх елементів; - знання методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; - знання сучасного рівня та новітніх технологій в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, будови, функціональних можливостей, інтерфейсів, мов програмування мікропроцесорних контролерів, принципів побудови систем збору та опрацювання даних, основ програмування пристроїв реального часу; - знання основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та технологічним обладнанням; - розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. - знання наукових і математичних принципів, що лежать в основі пристроїв автоматики, систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій; - знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей систем керування, методів дослідження систем керування та їх елементів; - знання методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; - знання сучасного рівня та новітніх технологій в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, будови, функціональних можливостей, інтерфейсів, мов програмування мікропроцесорних контролерів, принципів побудови систем збору та опрацювання даних, основ програмування пристроїв реального часу; - знання основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та технологічним обладнанням; - розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. - уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; - уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички; - уміння оцінювати отримані результати та аргументувати прийняті рішення; - здатність застосовувати знання з іноземної мови для пошуку науково-технічної ін. формації та патентного пошуку в мережі Internet; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Пістун Євген Павлович
Професійні профілі випускників: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня