Енергетична безпека

8.141.00.08 Енергетична безпека
Кваліфікація: Магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: - предметна область (галузь знань, спеціальність): електрична інженерія: електроенергетика, електротехніка, електромеханіка; - орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна міждисциплінарна програма, орієнтована на з’ясування, аналіз та прогнозування сучасних тенденцій, викликів, загроз та перспектив у сфері енергетичної безпеки на національному, регіональному та глобальному рівнях, що відображає актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра; - основний фокус освітньої програми та спеціалізації: спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері енергетичної безпеки з можливістю набуття необхідних управлінських, аналітичних та дослідницьких навиків для професійної та наукової кар’єри; - особливості та відмінності: програма включає навчальні дисципліни професійного спрямування спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати знання сучасного стану, тенденції розвитку, найбільш важливих розробок та новітніх технологій в сфері забезпечення енергетичної безпеки на національному та глобальному рівнях, критично їх оцінювати; - здатність демонструвати знання та розуміння вузькоспеціалізованих (політичних, управлінських, економічних, правових, екологічних, технічних, комунікаційних тощо) аспектів забезпечення енергетичної безпеки; - здатність демонструвати розуміння впливу політичних рішень в сфері енергетичної безпеки у економічному, соціальному і екологічному контекстах; - володіння навичками роботи з іноземними інформаційними матеріалами, їх систематизації, узагальнення даних, виявлення ключових моментів.
- застосовувати свої знання та розуміння для критичного оцінювання сучасних концепцій, теоретичних підходів та ідей під час професійної діяльності у сфері забезпечення енергетичної безпеки та провадження енергетичної політики; - вміння пояснювати, вибирати методи і моделювати актуальні явища та процеси у сфері енергетичної безпеки, використовуючи програмне забезпечення, а також аналізувати зібрані та узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали, отримані результати щодо конкретної ситуації у галузі енергетичної політики; - самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати; - застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для аналізу ситуації в енергетичній галузі; - здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - самостійно виконувати аналітичні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; - критично аналізувати основні показники функціонування енергетичних систем різних рівнів з позиції енергетичної безпеки; - вміння системно мислити та креативно інтерпретувати факти та події на глобальному, регіональному та локальному рівнях, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти під час розв’язання завдань обраної спеціалізації та проведення досліджень; - аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; - застосовувати свої знання для консультування зацікавлених осіб з питань енергетичного розвитку (національний та міжнародний виміри).
- уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою; - уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Каша Лідія Володимирівна
Професійні профілі випускників: Електричні станції, Електричні системи та мережі, Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії, Електротехнічні системи електроспоживання, Енергетичний менеджмент, Електромехатроніка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Енергетична безпека
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня