Атомна енергетика

8.143.00.01 Атомна енергетика
Кваліфікація: Магістр з атомної енергетики
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 4 місяці
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Предметна область: галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальність 143 Атомна енергетика Опис предметної області: - об’єкти вивчення та діяльності: нейтронно-фізичні, радіаційні, теплогідравлічні та хімічні процеси в ядерних реакторах, процеси вироблення, перетворення, використання теплової енергії, тепломасообмін в теплообмінних установках, підвищення надійності, експлуатація, подовження строку та зняття з експлуатації АЕС, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, аналіз та забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. - цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проектувати, експлуатувати, забезпечувати безпеку та культуру безпеки на ядерних установках, монтаж, налагодження та ремонт, створення нового обладнання та впровадження новітніх технологій, проводити наукові дослідження, виконувати викладацьку діяльність. - теоретичний зміст предметної області: теорія переносу, закони збереження та взаємодії, фізико-хімічні процеси в матеріалах та технологічних системах, устаткуванні ядерних енергетичних установок, теорія теплообміну та гідрогазодинаміки. - методи, методики та технології розрахунків процесів в ядерних реакторах та в обладнанні ядерно-енергетичного комплексу, розробки технологічних схем і креслеників з використанням сучасних інженерних комп’ютерних програм. - інструменти та обладнання: засоби, пристрої, системи, технології проектування, експлуатації, контролю, моніторингу, розрахункові коди моделювання та обробки даних при дослідженні об’єктів діяльності.
Програмні результати навчання: - знання і розуміння математики, фізики, хімії та інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях в галузі; - розуміння широкого міждисциплінарного контексту спеціальності 143 Атомна енергетика; - знати, розуміти і застосовувати нормативні документи, стандарти інженерної практики і правила техніки безпеки при вирішенні професійних завдань; - знати і розуміти основні методи та засоби експериментальних досліджень в атомній енергетиці, вміти планувати і виконувати експериментальні дослідження, оцінювати, точність і надійність їх результатів, робити обґрунтовані висновки з урахуванням сучасних знань з відповідної тематики; - знати і розуміти основні методики проектування і досліджень у сфері атомної енергетики, їх теоретичні основи, сферу застосування та обмеження; - знати і розуміти основні характеристики, сферу застосування та обмеження обладнання, матеріалів та інструментів, інженерних технологій і процесів, що використовуються при вирішенні професійних завдань; - розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідки інженерної практики. - знання і розуміння математики, фізики, хімії та інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях в галузі; - розуміння широкого міждисциплінарного контексту спеціальності 143 Атомна енергетика; - знати, розуміти і застосовувати нормативні документи, стандарти інженерної практики і правила техніки безпеки при вирішенні професійних завдань; - знати і розуміти основні методи та засоби експериментальних досліджень в атомній енергетиці, вміти планувати і виконувати експериментальні дослідження, оцінювати, точність і надійність їх результатів, робити обґрунтовані висновки з урахуванням сучасних знань з відповідної тематики; - знати і розуміти основні методики проектування і досліджень у сфері атомної енергетики, їх теоретичні основи, сферу застосування та обмеження; - знати і розуміти основні характеристики, сферу застосування та обмеження обладнання, матеріалів та інструментів, інженерних технологій і процесів, що використовуються при вирішенні професійних завдань; - розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідки інженерної практики. - уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Семерак Михайло Михайлович
Професійні профілі випускників: Магістр здатний виконувати наступні такі професійні роботи (за Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 ): •2145.2 — інженер-конструктор; •2145.2 — інженер з комплектації устаткування; •2149.1 — молодший науковий співробітник; •2149.2 — інженер-дослідник; •2149.2 — інженер з налагодження і випробувань; •2149.2 — інженер з розрахунків та режимів; •2149.2 — інженер із впровадження нової техніки й технології; •2149.2 — конструктор (енергетика); •2149.2 — консультант (енергетика), і може займати посади асистента, викладача навчальних закладів різних рівнів, а також первинні наукові та керівні посади низового управлінського персоналу, а також посади наукових установ і організацій, промислових підприємств, проектно-конструкторських організацій.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Діючий договір про співпрацю № 40-007-15-00195 від 12.01.2015р. між Національним університетом "Львівська політехніка" та НАЕК "Енергоатом"". Можливість укладання тристоронніх договорів про навчання між студентами, підрозділами "НАЕК "Енергоатом"", Львівською політехнікою.