Теплоенергетика

8.144.00.02 Теплоенергетика
Кваліфікація: Магістр з теплоенергетики
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Студенти отримують необхідні знання для підготовки магістрів з теплоенергетики, за спеціалізаціями: 144.1 Теплові електричні станції та 144.2 Теплоенергетика. Сферою їх діяльності є наукові дослідження в галузі теплоенергетики житлово - комунального господарства, промислових ТЕЦ, ТЕС та АЕС; моделювання теплових процесів в теплоенергетичних установках, постановка експериментів та обробка дослідних даних з метою оптимізації теплоенергетичного устаткування та аналізу показників його роботи, розробка та впровадження новітніх технологій енерготехнологічного використання низькоякісних палив, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для обробки зображень та масивів даних.
Набуті компетентності: - знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язання інженерних задач та використання досліджень в області теплоенергетики; - знання і розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання сучасного стану і тенденцій розвитку, перспективних вітчизняних та зарубіжних розробок і новітніх технологій в галузі теплоенергетики; - професійно-профільовані знання для синтезу, проектування та налагодження теплоенергетичних систем із врахуванням особливостей об’єктів; - володіння принципами та методами оптимізації систем керування та їх елементів; - знання спеціальних методів та засобів керування, вимірювання технологічних параметрів для теплових процесів; - знання методів аналізу, та об’єктів моделювання, виконання експериментів при проведенні наукових досліджень; - здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.
- вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а також аналізувати отримані результати; - самостійно планувати та виконувати експерименти, оцінювати отримані результати; - застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових інженерних завдань; - застосовувати отримані знання і практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень під час створення нових та експлуатації існуючих теплоенергетичних систем та їх складових; - здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; - застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання інженерних задач та проведення досліджень обраної спеціальності; - самостійно спроектувати теплоенергетичну систему та її елементи з врахуванням усіх аспектів поставленої задачі; - аргументувати вибір методів розв’язання спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
- уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою; - уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кравець Тарас Юрійович
Професійні профілі випускників: Магістр здатний виконувати наступні такі професійні роботи (за Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 ): •2145.2 — інженер-конструктор; •2145.2 — інженер з комплектації устаткування; •2149.1 — молодший науковий співробітник; •2149.2 — інженер-дослідник; •2149.2 — інженер з налагодження і випробувань; •2149.2 — інженер з розрахунків та режимів; •2149.2 — інженер із впровадження нової техніки й технології; •2149.2 — конструктор (енергетика); •2149.2 — консультант (енергетика), і може займати посади асистента, викладача навчальних закладів різних рівнів, а також первинні наукові та керівні посади низового управлінського персоналу, а також посади наукових установ і організацій, промислових підприємств, проектно-конструкторських організацій.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня