Автоматизоване управління технологічними процесами

8.151.00.01 Автоматизоване управління технологічними процесами
Кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма, скерована на підготовку фахівців здатних розробляти системи автоматизованого керування технологічними процесами різних галузей діяльності, на основі аналізу технологічних і організаційних процесів, виробництв як об’єктів керування, застосування мікропроцесорної техніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування систем керування та їх елементів із застосуванням систем автоматизованого проектування (CAD), розроблення оптимальних конфігурацій інформаційних мереж та мереж контролерів, розроблення багаторівневих систем керування та збору даних (SCADA), систем диспетчеризації процесів, виконання наукових досліджень, розроблення програмного забезпечення для комп’ютерно-інтегрованих систем керування із застосуванням інтелектуальних методів керування. Програма реалізує актуальні вибіркові блоки, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: комп'ютерно-інтегровані системи керування хімічними та харчовими виробництвами, комп'ютерно-інтегровані системи керування об'єктами енергетики, інформаційні технології комп'ютерно-інтегрованих систем керування. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС.
Набуті компетентності: - знання принципів створення ефективних систем автоматизації на основі інтелектуальних методів управління, використання баз даних та баз знань, методів штучного інтелекту, цифрових та мережевих технологій, робототехнічних та інтелектуальних мехатронних пристроїв; - спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій для розв’язування складних задач професійної діяльності; - знання сучасних методів теорії автоматичного керування, теорії надійності та системного аналізу для дослідження та створення ефективних систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, кіберфізичних виробництв; - розуміння норм академічної доброчесності, знання основних правових норм щодо захисту прав інтелектуальної власності, комерціалізації результатів науково-дослідної, винахідницької та проектної діяльності.
- створювати високонадійні системи автоматизації на основі сучасних положень теорії надійності, функціональної та інформаційної безпеки програмних та технічних засобів; - застосовувати сучасні методи моделювання та оптимізації для дослідження та створення ефективних систем автоматизації складних технологічних та організаційно-технічних об’єктів; - розробляти системи керування складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, застосовуючи системний підхід із врахуванням нетехнічних складових оцінки об’єктів автоматизації; - виконувати аналіз виробничо-технічних систем в різних галузях діяльності як об’єктів автоматизації і визначати стратегію їх автоматизації та цифрової трансформації; - розробляти функціональну, організаційну, технічну та інформаційну структури систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, розробляти програмно-технічні керуючі комплекси із застосуванням мережевих та інформаційних технологій, промислових контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів людино-машинного інтерфейсу та з урахуванням технологічних умов та вимог до управління виробництвом; - розробляти і використовувати сучасний програмний інструментарій для розроблення систем автоматизації складними організаційно-технічними об’єктами, професійно володіти спеціальними програмними засобами; - розробляти багаторівневі системи керування процесами та виробництвами із застосуванням програмно-технічних засобів збору даних, моніторингу та диспетчеризації технологічних процесів; - проектувати технічне та програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування у виробництвах із дотриманням міжнародних, державних та галузевих стандартів, застосовуючи сучасні технології; - збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її; - планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження, обирати ефективні методи досліджень та аргументувати висновки.
- уміння вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, презентації результатів досліджень; - здатність використовувати різноманітні методи, зокрема сучасні інформаційні технології, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Федоришин Роман Миронович
Професійні профілі випускників: Узагальненим об’єктом діяльності магістра є системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології в різних галузях промисловості, методи та об’єкти наукових досліджень. Сфера діяльності магістрів включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, а також монтажних та налагоджувальних організацій. Дослідник систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Аналізує конструктивні та технологічні особливості об’єкту керування, вибирає параметри керування; ставить активні та пасивні експерименти для ідентифікації технологічного об’єкту, будує його математичну модель та досліджує її із застосуванням комп’ютерних середовищ (Matlab, Мathcad тощо); вибирає за техніко-економічними показниками оптимальну структуру системи автоматизованого керування із застосуванням сучасних мережевих технологій; реалізує алгоритми керування з допомогою бібліотек алгоритмів контролерів або спеціалізованих мов програмування; реалізує систему диспетчеризації на основі засобів SCADA та HMI; визначає оптимальні параметри настроювання автоматичних регуляторів та перевіряє якість системи керування; розробляє методики виконання досліджень та виконує наукові дослідження з метою удосконалення та створення нових засобів автоматизації та керуючих систем. Фахівець з налагодження й випробувань АСКТП Виконує роботи з монтажу і налагодження засобів та систем автоматизації; налагоджує вимірювальні системи, забезпечує та проводить їх метрологічну перевірку; налагоджує регулюючі пристрої, схеми сигналізації, блокування та дистанційного керування; встановлює та налагоджує програмне забезпечення контролерів; налагоджує компоненти промислових цифрових мереж; проводить випробування системи керування при різних навантаженнях технологічного обладнання; діагностує поточний стан засобів автоматизації та їх програмного забезпечення; організовує і виконує експлуатацію та ремонт засобів і систем автоматизації. Фахівець з програмного забезпечення АСКТП та комп’ютерно-інтегрованих технологій Розробляє алгоритми керування на основі вибраної структури систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; розробляє, встановлює та налагоджує програмне забезпечення контролерів. Діагностує стан контролерів і комп’ютерів, діагностує стан каналів вводу контрольованих параметрів та виводу керуючих дій. Розробляє програмне забезпечення окремих компонентів та супервізорних систем керування, встановлює та налагоджує системи диспетчеризації процесів на основі засобів SCADA та HMI. Конфігурує та налагоджує мережеве апаратне та програмне забезпечення. Фахівець з проектування систем автоматизації Проводить передпроектний аналіз технологічного процесу, як об’єкту керування; створює структурну та функціональну схеми системи автоматизованого керування засобами комп’ютерної графіки; проводить розрахунки характеристик засобів автоматизації, застосовуючи САПР; вибирає технічні засоби для побудови системи автоматизації, розробляє принципові електричні, пневматичні, гідравлічні схеми; проектує електричні та трубні проводки систем автоматизації; проектує щити і пульти керування; проектує супервізорні системи керування; виконує обґрунтування проекту із врахуванням впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. Викладач вищого навчального закладу Використовує знання й практичні навички з професійно-орієнтованих дисциплін, сучасні інформаційні технології для формування методичних та дидактичних матеріалів, які застосовує у навчальному процесі; володіє сучасними досягненнями в галузі автоматизації; розробляє методики виконання наукових досліджень (зокрема й експериментальних) та виконує наукові дослідження з метою удосконалення та створення нових засобів автоматизації та керуючих систем; застосовує знання та вміння для організації роботи із студентами та розробки методології занять.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня