Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)

3.183.00.00 Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з технологій захисту навколишнього середовища
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 120
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з основ технологій захисту навколишнього середовища, технологій захисту атмосфери, гідросфери та літосфери, екологічної безпеки та технології виробництв, моделювання і прогнозування стану довкілля, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Програмні результати навчання: ПР1. Аналізувати складні системи, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру. ПР2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, зокрема, для презентації результатів досліджень та інновацій. ПР3. Використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати, обробляти і аналізувати інформацію про стан навколишнього середовища та виробничої сфери для вирішення завдань професійної діяльності. ПР4. Обґрунтовувати рішення направлені на мінімізацію екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях. ПР5. Ефективно працювати у команді та міжнародному колективі, мати лідерські навички. ПР6. Здійснювати аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств, населених пунктів, районів, областей та розробляти стратегії їх сталого розвитку. ПР07. Розробляти системи екологічного управління з дотриманням вимог ISO 14004, встановлювати процедури та планувати і реалізовувати природоохоронні заходи протягом всього життєвого циклу продукції. ПР8. Проектувати системи комплексного управління відходами та еколого-економічними аспектами їх утилізації, основами проектування полігонів для розміщення відходів, оцінювати їх вплив на довкілля та людину. ПР9. Оцінювати загрози фізичного, хімічного та біологічного забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом природних і техногенних факторів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Руда Марія Віталіївна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Загальна освіта та професійно-наукова підготовка в галузі технології захисту навколишнього середовища та інноваційні рішення в сфері природоохоронної діяльності, забезпечення екологічної безпеки, зокрема підготовка випускників здатних до аналізу, прогнозування, прийняття рішень при проектуванні систем та технологій захисту навколишнього середовища, моделюванні систем та процесів техногенно-екологічної безпеки, якісні і кількісні хімічні, фізичні, фізико-хімічні, медико-біологічні методи та методики.