Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6.076.00.00 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: По результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: переробна промисловість; оптова та роздрібна торгівля; формування та реалізація підприємницької діяльності; сучасні інформаційні та електронно-обчислювальні системи прийняття рішень у сфері підприємницької діяльності та торгівлі; управління виробничими процесами та розподілом продукції із використанням маркетингових та логістичних підходів; бізнес-планування реалізації підприємницьких ідей; проведення операцій на фондовій, валютній та сировинних біржах, формування торговельної системи, формування та реалізація стратегій первинного та вторинного розміщення цінних паперів на фінансових ринках; брокерська діяльність.
Набуті компетентності: 1. здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування інвестиційних портфелів у біржових умовах; 2. здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області підприємницьва, торгівлі та біржової діяльності; 3. здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей підприємництва, торгівлі, біржової діяльності; 4. здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експертизи якості товарів та послуг; 5. здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; 6. здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі товарознавства та митної експертизи товарів.
1. здатність продемонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 2. здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами. 3. уміння застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; 4. уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості товарів і послуг, які характерні обраній спеціалізації; 5. уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; 6. уміння застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності.
1. уміння розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації електроустаткування та обладнання; 2. уміння здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; 3. уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 4. уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; 5. уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 6. уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; 7. уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; 8. здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Князь Святослав Володимирович (+380975274018, svkniaz@ukr.net), контактна особа: Федорчак Олексій Євстахійович (+380975684175, atilla3@ukr.net).
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Немає