Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6.076.00.00 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Бакалавр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Характеристика освітньої програми: результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: переробна промисловість; оптова та роздрібна торгівля; формування та реалізація підприємницької діяльності; сучасні інформаційні та електронно-обчислювальні системи прийняття рішень у сфері підприємницької діяльності та торгівлі; управління виробничими процесами та розподілом продукції із використанням маркетингових та логістичних підходів; бізнес-планування реалізації підприємницьких ідей; проведення операцій на фондовій, валютній та сировинних біржах, формування торговельної системи, формування та реалізація стратегій первинного та вторинного розміщення цінних паперів на фінансових ринках; брокерська діяльність.
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування інвестиційних портфелів у біржових умовах; - здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області підприємницьва, торгівлі та біржової діяльності; - здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей підприємництва, торгівлі, біржової діяльності; - здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експертизи якості товарів та послуг; - здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; - здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі товарознавства та митної експертизи товарів.
- здатність продемонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами. - уміння застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; - уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості товарів і послуг, які характерні обраній спеціалізації; - уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; - уміння застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності.
- уміння розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації електроустаткування та обладнання; - уміння здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; - уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; - уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення. - здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Князь Святослав Володимирович (+380676092686, +380958337578, svkniaz@ukr.net), контактна особа: Ягольник Світлана Геннадіївна(+380676092686, +380958337578 svitlana.h.yaholnyk@lpnu.ua).
Інші особливості програми: Немає