Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6.076.00.00 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Бакалавр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: По результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: переробна промисловість; оптова та роздрібна торгівля; формування та реалізація підприємницької діяльності; сучасні інформаційні та електронно-обчислювальні системи прийняття рішень у сфері підприємницької діяльності та торгівлі; управління виробничими процесами та розподілом продукції із використанням маркетингових та логістичних підходів; бізнес-планування реалізації підприємницьких ідей; проведення операцій на фондовій, валютній та сировинних біржах, формування торговельної системи, формування та реалізація стратегій первинного та вторинного розміщення цінних паперів на фінансових ринках; брокерська діяльність.
Програмні результати навчання: РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами. РН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. РН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. РН10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. Лінія 1. «Товарознавство та митна експертиза товарів» 1. Демонструвати знання та уміння з організації пакування та зберігання товарів. 2. Демонструвати знання та вміння в процесі взаємодії з міжнародними організаціями з акредитації 3. Застосовувати відповідні методи під час проведення митної експертизи промислових товарів. 4. Демонструвати знання та уміння щодо проведення експертизи у міжнародній торгівлі. 5. Вміти приймати виважені управлінська рішення за основними напрямками митно-логістичних процесів. 6. Застосовувати відповідні методи під час проведення митної експертизи біржових товарів 7. Застосовувати відповідні методи під час проведення митної експертизи продовольчих товарів 8. Здійснювати якісне документальне забезпечення митного супроводу експертизи товарів 9. Демонструвати знання та уміння проведення експертизи якості послуг 10. Вміти проводити інформаційний пошук з проблем удосконалення якості продукції та методів експертизи товарів 11. Демонструвати знання з сучасного стану ринку продовольчих товарів. Лінія 2. «Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів» 1. Демонструвати знання щодо сутності міжнародної економічної діяльності міжнародних торговельних організацій. 2. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної діяльності підприємств в умовах сталого розвитку 3. Знати особливості інформаційної бази обліку матеріальних і грошових цінностей, витрат, товароруху, прибутку. 4. Застосовувати відповідні методи трансферного ціноутворення у комерційної діяльності підприємств 5. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації комерційної діяльності та міжнародного трансферу технологій. 6. Вміти застосовувати на практиці необхідні стратегії реклами і просування товарів на ринку 7. Демонструвати вміння проведення фінансового аналізу та оцінювання результатів комерційної діяльності. 8. Здійснювати якісний документальний супровід комерційної діяльності 9. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективного укладання міжнародних трансферних операцій та контрактів. 10. Знати найбільш ефективні технології проведення переговорів та вміти налагоджувати нові ділові контакти 11. Вміти проводити оцінку окремих показників фінансового стану підприємства з використанням математико-статистичних методів та моделей. Лінія 3. «Інтернет-торгівля» 1. Володіти знаннями та технологіями продажу з використанням брендингу торговельних структур. 2. Застосовувати сучасні стратегії електронного бізнесу на практиці. 3. Володіти знаннями та технологіями організації інформаційної безпеки електронної комерції. 4. Демонструвати знання та вміння в процесі використання електронних платіжних систем. 5. Здатність моделювати економічні результати в Інтернет-торгівлі 6. Застосовувати знання елементів електронного ринку; особливостей віртуальних підприємств, тактичних прийомів Інтернет-торгівлі. 7. Вміти використовувати методи Інтернет –маркетингу в процесі організації підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 8. Демонструвати здатність організації бізнесу у соціальних мережах. 9. Вміти оцінювати конкурентоспроможність підприємств Інтернет-торгівлі 10. Демонструвати базові та структуровані знання особливостей функціонування віртуальних бірж та володіти технологіями використання крипто валюти. 11. Здатність прогнозувати економічні результати в Інтернет-торгівлі.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Князь Святослав Володимирович (+380676092686, +380958337578, svkniaz@ukr.net), контактна особа: Ягольник Світлана Геннадіївна(+380676092686, +380958337578 svitlana.h.yaholnyk@lpnu.ua).
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати на посадах, відповідно до професійних назв робіт, кодів та класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010): 12 Керівники підприємств, установ та організацій 13 Керівники малих підприємств без апарату управління 241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності. 2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності 2441 Професіонали в галузі економіки 2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами 3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 3416 Закупники 3417 Оцінювачі та аукціоністи 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери 3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Немає