Екологія

6.101.00.00 Екологія
Кваліфікація: Бакалавр з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Набуті компетентності: • базові знання для здійснення природоохоронних інженерних заходів; • знання про найсучасніше обладнання для зменшення емісії забруднення навколишнього середовища; • базові знання про будову, принцип роботи та монтаж обладнання для охорони довкілля; • знання наук про Землю (метеорології і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, геології з основами геоморфології) для дослідження явищ і процесів, що відбуваються в довкіллі; • знання методологічних, нормативно-правових та методичних засад екологічної оцінки.
• здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища; • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо ліквідації техногенних забруднень; • здатність використовувати знання про причини виникнення екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень; • вміння використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації; • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних; • навички проектування та експлуатації очисних споруд; • навички використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище; • знання і практичні навички галузі екологічного права та застосування еколого-правових норм; • уміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на навколишнє середовище.
• здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції; • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності; • навички роботи в комп’ютерних мережах та використання програмних засобів; • вміння осмислювати професійно орієнтованої та загальнонаукової літератури, використання її у соціальній та професійних сферах; • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу; • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку; • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію, українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.