Технології захисту навколишнього середовища

6.183.00.00 Технології захисту навколишнього середовища
Кваліфікація: Бакалавр з технології захисту навколишнього середовища
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з основ екології, технологій захисту атмосфери, гідросфери та літосфери, технології відновлення порушених ландшафтів, рекультивації та біоремедіації природно-техногенних екосистем, екологічної безпеки технології виробництв, моделювання і прогнозування стану довкілля, основ екологічного ризику та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Набуті компетентності: - Базові знання для реалізації заходів у сфері технологій захисту навколишнього середовища. - Знання про новітнє устаткування для зменшення забруднення навколишнього середовища. - Базові знання про експлуатаційно-технологічні характеристики та особливості монтажу обладнання для охорони навколишнього середовища. - Знання наук про Землю для дослідження геофізичних та геохімічних явищ і процесів, що відбуваються в довкіллі. - Знання нормативно-правової бази та науково-методичних засад в галузі технології збереження, захисту та відновлення навколишнього середовища. - Знання параметрів контрольно-вимірювальної апаратури для визначення ефективності природоохоронних технологій та очищення навколишнього середовища від забруднення. - Знання про технології моніторингу атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних та біоресурсів. - Базові знання в галузі виробництва та технології, необхідні для засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін. - Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації повітроочисного, водоочисного, рекультиваційного устаткування та обладнання. - Знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням. - Знання сучасних технологічних процесів повітроочисного, водоочисного, рекультиваційного обладнання та систем радіаційної безпеки.
- Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження та проектування повітроочисних, водоочисних, рекультиваційних технологій, систем та устаткування. - Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу повітроочисних, водоочисних, рекультиваційних систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання. - Вміти досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності. - Вміти проектувати газоочисні, водоочисні та рекультиваційні системи та їх компоненти з урахуванням усіх особливостей створення, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації. - Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, засобів, систем та комплексів з метою захисту навколишнього середовища та відновлення природно-техногенних екосистем. - Володіти навичками роботи з комп'ютерними технологіями для вирішення задач захисту та відновлення екосистем.
- Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших природничих і технічних галузях. - Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на розроблення ефективних природоохоронних рішень та використання альтернативних джерел енергії. - Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для впровадження технологій захисту довкілля та відновлення природних ресурсів та екосистем. - Уміння аргументувати вибір природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. - Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. - Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією із європейських мов. - Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. - Вміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Академічна мобільність: Заохочується
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Мокрий Володимир Іванович (+38(032) 258 32 23, Volodymyr.I.Mokryy@lpnu.ua), контактна особа: Шибанова Алла Миколаївна (+38(032) 258 32 24, Alla.M.Shybanova@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня