Готельно-ресторанна справа

6.241.00.00 Готельно-ресторанна справа
Кваліфікація: Бакалавр з готельно-ресторанної справи
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Сфера обслуговування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчальної програми, складання державного іспиту, виконання та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи
Характеристика освітньої програми: Освітня програма формує загальні і фахові компетентності необхідні для успішного розв’язання спеціалізованих складних завдань і практичних проблем у діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Програмні результати навчання: - Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. - Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність. - Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни. - Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії. - Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. - Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та курортного господарства. - Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів. - Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів. - Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів. - Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу.
Академічна мобільність: Здійснюється відповідно до Положення про академічну мобільність студентів НУ «львівська політехніка» на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Теодорович Лариса
Професійні профілі випускників: Бакалавр з готельно-ресторанної справи здатний виконувати професійну роботу за національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010. на таких посадах як: Фахівець з готельного обслуговування; Фахівець зі спеціалізованого обслуговування; Керівники малих підприємств - готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління; Фахівець з організації дозвілля; Організатор туристичної і готельної діяльності; Керівники малих підприємств - готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління; Менеджер (управитель) в готельному господарстві Менеджер (управитель) в закладах ресторанного господарства Менеджер (управителі) в торгівлі, готелях та закладах; Керівник виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення ресторанного господарства: Менеджери (управителі) в готелях, курортних закладах та інших засобах розміщення
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня