Туризм

6.242.00.00 Туризм
Кваліфікація: Бакалавр з туризму
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Сфера обслуговування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання державного екзамену, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Набуті компетентності: 1. знання теоретичних основ складових туризму: рекреація, туроперейтинг, екскурсійна діяльність, інноваційні туристичні продукти, готельна страва, ресторанна справа, сервісна діяльність в туризмі; 2. знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів діяльності у сфері туризму; 3. знання основних нормативно-правових актів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі туризму; 4. розуміння маркетингових досліджень туристичних послуг для проведення ефективної продуктової, цінової, збутової політики туристичних підприємств; 5. знання та розуміння методологій проектування та модернізації туристичних об’єктів відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 6. знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі туризму.
1. формування туристичних та екскурсійних продуктів, включаючи створення, просування, реалізацію та удосконалення; 2. обслуговування туристів у процесі споживання туристичного продукту; 3. застосовування знань технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації туристичного продукту; 4. аналіз ринкових тенденцій, маркетинговий аналіз для виведення на ринок туристичних послуг нових продуктів; 5. пошук інформації з різних джерел для вирішення задач туристичної сфери; 6. ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 7. складання, оформлення і оперування туристичною документацією при формуванні та реалізації туристичного продукту; 8. організація процесу обслуговування в туристичних фірмах; 9. планування та організація роботи туристичного офісу; 10. здатність налагоджувати довготривалу співпрацю зі споживачами, суб’єктами туристичної діяльності, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, консульствами і представництвами іноземних держав, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.
1. здатність визначати мотиви туристичної подорожі та споживчі характеристики туристичних послуг; 2. здатність демонструвати знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних туристичних продуктів; 3. здатність системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в туристичній сфері; 4. здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в сфері туристичної діяльності; 5. здатність демонструвати та застосовувати знання основ туризму та діяльності в туризмі; 6. приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань туристичної сфери з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна (+380972248487, Halyna.Y.Ilnytska-Hykavchuk@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня