Туризм

6.242.00.00 Туризм
Кваліфікація: Бакалавр з туризму
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Сфера обслуговування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання державного екзамену, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Набуті компетентності: - знання та розуміння основних положень туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів; - знання основних форм і видів туризму, їх поділ; - розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного); - уміння ідентифікувати туристичну документацію та правильно нею користуватися; - розуміння принципів, процесів і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).
- здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій; - здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління; - застосування у практичній діяльності принципів і методів організації та технології обслуговування туристів; - здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту; - здатність організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки; - здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку.
- здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; - здатність пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору; - здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; - здатність визначати індивідуальні туристичні потреби; - здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації; - здатність приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна (+380972248487, Halyna.Y.Ilnytska-Hykavchuk@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації