Цивільна безпека

6.263.00.00 Цивільна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з цивільної безпеки
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Особливі умови вступу: нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, складання державного іспиту та написання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану цивільної безпеки, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: охорони праці (за галузевим спрямуванням), цивільний захист, безпека об’єктів з підвищеною небезпекою, професійна безпека та здоров'я. Спрямовується на створення особистості фахівця з цивільної безпеки, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, до розв’язання різного роду проблем у сфері створення безпечних умов праці, підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, забезпечення безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва так і за надзвичайних ситуацій, мінімізацію техногенного впливу на навколишнє середовище, збереження життя і здоров'я людини за рахунок використання сучасних технічних засобів, методів контролю та прогнозування на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики цивільної безпеки.
Набуті компетентності: 1. Використовувати інформаційні технології, сучасні операційні системи, комп'ютерну техніку, системи управління базами даних та пакети прикладних програм. 2. Класифікувати та визначати фізико-хімічні, токсичні та пожежовибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів. 3. Уміння застосовувати закони аналітичної механіки для аналізу динамічних явищ в інженерних конструкціях та спорудах. 4. Розробляти ескізи, комп’ютерні креслення деталей та наочні зображення об’єктів. 5. Здатність класифікувати та визначати типові радіаційно-, хімічно- і біологічно небезпечні властивості речовин та матеріалів. 6. Уміння визначати засоби захисту від впливу негативних факторів хімічного, біологічного і радіаційного походження. 7. Знання нормативної бази в галузі законодавства та інших нормативно-правових документів і технічних регламентів в частині проектування і експлуатації потенційно-небезпечних об’єктів. 8. Знання та розуміння проектів будівництва, технологічних частин проекту, інженерних рішень в проекті на їх відповідність вимогам безпеки та охорони праці. 9. Знання та розуміння на базовому рівні елементів виробничих процесів та об'єктів з підвищеною небезпекою (електроустаткування, вантажно-розвантажувальні машини та механізми, посудини під тиском, газове господарство та ін..). 10. Знання і розуміння елементів сучасної цивільної безпеки (техногенна, екологічна безпека, промислова безпека, медицина праці, виробнича санітарія, гігієна праці, особиста безпека) на рівні, що відповідає стану розвитку сучасних суспільних та виробничих відносин.
1.Прогнозувати вплив шкідливих та небезпечних виробничих факторів на відповідний контингент працівників, населення та довкілля, рівень ризиків та передбачити і пропонувати організаційні, технічні та інші рішення для конкретної небезпеки. 2. Аналізувати виробничі процеси на відповідність дотримання стандартів з охорони праці, промислової безпеки. 3.Проведення експериментів їх опрацювання та критичне оцінювання отриманих результатів для перевірки надійності та безпечності виробництв. 4. Приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення виробничих завдань. 5. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сферах професійної та цивільної безпеки, спрямовані на підвищення рівня безпеки навколишнього середовища. 6. Застосовувати свої знання для фахового консультування з техніки безпеки на об'єктах економіки та практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях. 7. Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до проблем охорони праці, цивільного захисту та промислової безпеки, використовуючи належне програмне забезпечення та принаймні одну мову програмування, аналізувати та відображати результати прикладних досліджень. 8. Уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність.
1.Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців, включаючи навички лідерства під час їх виконання. 2.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України
Практика/стажування: За час навчання передбачено ознайомчу, навчальну, виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри, д.т.н, проф. Нагурський Олег Антонович; тел. +38 (032) 258-27-17, e-mail: oleg.a.nahursky@lpnu.ua; http://www.lp.edu.ua
Професійні профілі випускників: Професійна діяльність на первинних посадах полягає у: прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетентності, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень, та у керівництві підлеглими, компетенція яких, не вища за технічних службовців чи молодших бакалаврів. Бакалавр може займати первинні посади у сфері безпеки праці та цивільного захисту: організації та установи різних галузей народного господарства, органи державного управління з охорони праці та цивільного захисту, відділення Фонду соціального страхування, експертно-технічні центри. Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки», код КП 3449 ; «Фахівець з радіаційного та хімічного захисту», код КП 3439; «Інспектор з охорони праці», код КП 3152; «Інженер з технічного нагляду», код КП 3152
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає практичну підготовку фахівців. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи. Частина курсів може викладатися англійською мовою