Цивільна безпека

6.263.00.00 Цивільна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з цивільної безпеки
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Особливі умови вступу: нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, складання державного іспиту та написання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітня програма спрямовується на створення особистості фахівця з цивільної безпеки, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, до розв’язання різного роду проблем у сфері створення безпечних умов праці, підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, забезпечення безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва так і за надзвичайних ситуацій, мінімізацію техногенного впливу на навколишнє середовище, збереження життя і здоров'я людини за рахунок використання сучасних технічних засобів, методів контролю та прогнозування.
Набуті компетентності: Загальні: 1.Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи людини і громадянина України. 2.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності відпочинку та ведення здорового способу життя. 3.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 7. Навички міжособистісної взаємодії. 8. Здатність працювати як в команді, так і автономно. 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 10.Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Фахові: 1.Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ цивільного захисту, охорони праці; дотримання основних принципів здійснення цивільного захисту та державної політики з питань охорони праці. 2. Здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері цивільного захисту, охорони праці; основними положеннями, вимог та правил стосовно проведення моніторингу, організовування та впровадження заходів щодо запобігання, ліквідування надзвичайних ситуацій. 3. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек. 4. Здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти сутність математичних, фізичних та хімічних понять та законів, які необхідні для здійснення професійної діяльності. 5. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної, промислової безпеки та охорони праці. 6. Здатність до оцінювання ризиків виникнення та впливу надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єктах господарювання та ризиків у сфері безпеки. 7. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій на людину і довкілля.
8. Здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки об'єктів, технологічних процесів та виробничого устаткування для людини й навколишнього середовища. 9. Здатність до розуміння механізму процесів горіння і вибухів, обставин, дій та процесів, що спричиняють виникнення надзвичайної ситуації. 10. Здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення безпечної праці та запобігання виникненню нещасних випадків і професійних захворювань. 11. Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної ситуації (аварії) та тактичні можливості підрозділів, що залучаються до ліквідування надзвичайної ситуації (аварії). 12. Здатність до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення. 13. Здатність організовувати радіаційний, хімічний та біологічний захист населення, інженерне забезпечення процесу виконання аварійно рятувальних робіт. 14. Здатність до використання основних методів та засобів управління, зв’язку та оповіщування під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 15. Готовність до застосування та експлуатації технічних систем захисту, засобів індивідуального та колективного захисту від негативного впливу небезпечних чинників надзвичайної ситуації, дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників. 16. Здатність до організації безпечної експлуатації техніки, устаткування, спорядження у сфері професійної діяльності, створення безпечних і здорових умов. 17. Здатність організовувати та проводити навчання працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 18. Здатність надавати домедичну допомогу постраждалим особам у надзвичайних ситуаціях. 19.Здатність до читання та виконання ескізів та креслень, застосування комп'ютерної графіки в сфері професійної діяльності.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України
Практика/стажування: За час навчання передбачено ознайомчу, навчальну, виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри, д.т.н, проф. Нагурський Олег Антонович
Професійні профілі випускників: Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки», код КП 3449 ; «Фахівець з радіаційного та хімічного захисту», код КП 3439; «Інспектор з охорони праці», код КП 3152; «Інженер з технічного нагляду», код КП 3152.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає практичну підготовку фахівців. Загалом є 2 лінії підготовки: Безпека праці. Ґрунтове вивчення і знання безпечних умов праці, життєдіяльності людини, збереження здоров’я та працездатності людини в трудовому процесі. Техногенна безпека. Розвиваються перспективні напрямки спеціальних заходів і засобів, спрямованих на захист населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи. Частина курсів може викладатися англійською мовою