Цивільна безпека

6.263.00.00 Цивільна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з цивільної безпеки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Цивільна безпека
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, складання державного іспиту та написання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Акцент на здійснення освітнього процесу з урахуванням сучасної ситуації і рівня розвитку особистості з галузі знань 26 "Цивільна безпека". Загальна освіта в області цивільної безпеки. Основний фокус програми полягає в одержанні знань з сучасних методів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури, техногенної безпеки, а також пізнання спеціальних заходів і засобів, спрямованих збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.
Набуті компетентності: Загальні: 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки ж члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 5. Здатність користуватись іноземною мовою; 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 7. Навички міжособистісної взаємодії; 8. Здатність працювати як в команді так і автономно; 9. Навики здійснення безпечної діяльності; 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Фахові:1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ цивільного захисту, охорони праці; дотримання основних принципів здійснення цивільного захисту та державної політики з питань охорони праці. 2. Здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері захисту об’єктів критичної інфраструктури, номенклатури класифікації та параметрів небезпечних та вражаючих чинників, джерел надзвичайних ситуацій, охорони праці. 3. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек. 4. Здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти сутність математичних, фізичних та хімічних понять та законів, які необхідні для здійснення професійної діяльності. 5. Здатність до організації контролю за додержанням вимог законодавства у сферах захисту об’єктів критичної інфраструктури, техногенної безпеки та охорони праці. 6. Здатність оцінювання ризиків виникнення та впливу надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єктах господарювання та ризиків у сфері безпеки праці. 7. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій на людину і довкілля. 8. Здатність до спостереження, аналізу й оцінювання потенційної небезпеки об’єктів критичної інфраструктури, виробничих і технологічних процесів і устаткування для людини й навколишнього середовища. 9. Здатність до розуміння механізму процесів горіння і вибуху, обставин, дій та процесів, що спричиняють виникнення надзвичайної ситуації. 10. Здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення безпечної праці та запобігання виникненню нещасних випадків і професійних захворювань.
11. Здатність до використання основних методів та засобів управління, зв'язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях 12. Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної ситуації (аварії) та тактичні можливості підрозділів, що залучаються до ліквідування надзвичайної ситуації (аварії). 13. Здатність організовувати радіаційний, хімічний та біологічний захист населення, інженерне забезпечення процесу виконання аварійно-рятувальних робіт. 14. Здатність до організації щодо експлуатації техніки, устаткування, спорядження та засобів автоматики у сфері професійної діяльності. 15. Обирати та застосовувати методи визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу на об’єкти критичної інфраструктури і довкілля, а також робіт підвищеної небезпеки 16. Здатність до участі у проведенні сертифікації виробів, машин, матеріалів на відповідність вимогам безпеки. 17. Здатність організовувати та проводити навчання працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 18. Здатність надавати домедичну допомогу постраждалим особам 19. Здатність до читання та виконання ескізів та креслень, застосування комп'ютерної графіки в сфері професійної діяльності.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України
Практика/стажування: За час навчання передбачено ознайомчу, навчальну, виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри, д.т.н, проф. Нагурський Олег Антонович
Професійні профілі випускників: Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки», код КП 3449; «Фахівець з радіаційного та хімічного захисту», код КП 3439; «Інспектор з охорони праці», код КП 3152; «Інженер з технічного нагляду», код КП 3152; «Фахівець з організації майнової та особистої безпеки», код КП 3450.
Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Інші особливості програми: Програма передбачає два напрями підготовки професійного спрямування: 1. Безпека праці. Передбачає ґрунтове вивчення базових дисциплін, знання яких полягає у вивченні безпечних умов праці, життєдіяльності людини, збереження здоров’я та працездатності людини в трудовому процесі. Частина курсів може викладатися англійською мовою 2. Захист об’єктів критичної інфраструктури. Передбачає вивчення базових дисциплін, знання яких потрібне при забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи.