Цивільна безпека

6.263.00.00 Цивільна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з цивільної безпеки
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Особливі умови вступу: нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Публічний захист кваліфікаційної роботи та атестаційний екзамен
Характеристика освітньої програми: Об'єкт: людина – збереження її життя, здоров'я та працездатності в трудовому процесі, в умовах надзвичайної ситуації; Суб'єкт господарювання - промисловий, сільськогосподарський чи транспортний об'єкт, небезпечне природне явище чи виробничий процес, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, надзвичайної ситуації; територія країни, державне і приватне, майно – їх захист і збереження у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації. Акцент на розвиток здатностей, умінь і навичок розв’язувати спеціалізовані завдання щодо охорони праці, забезпечення безпечного виробничого середовища і трудового процесу. Основний фокус програми полягає в одержанні знань з сучасних методів вирішення комплексу завдань щодо збереження життя, здоров’я і працездатності людини під час трудової діяльності у різних професійних сферах; моніторингу і координації діяльності відповідних органів управління підприємством (об’єктом), що реалізують завдання з охорони праці; реалізації механізмів забезпечення здорових та безпечних умов праці, превентивної діяльності щодо виникнення нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві з використанням методів ризик-орієнтованого підходу. Професійне спрямування: охорона праці у сфері обслуговування та ІТ-індустрії; охорона праці у виробничій сфері.
Програмні результати навчання: Знання: ЗС1. Аналізувати питання історії, факти, проблеми та тенденції розвитку культури України в їх діалектичному взаємозв’язку. ЗС2. Володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності. ЗС3. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій. ЗС4. Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності. ЗС5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, спілкуватися українською професійною мовою; читати й розуміти фахову іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і професійній сферах; демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо організації культурного діалогу на рівні, необхідному для професійної діяльності. ЗС6. Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, території та навколишнього природного середовища від уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної діяльності знання математичних та природничих наук. ЗС7. Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним ситуаціям. ЗС8. Знати типи автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, загальні технічні характеристики та вимоги до застосування систем управління, зв’язку та оповіщування у надзвичайних ситуаціях. ЗС9. Знати властивості горючих речовин і матеріалів, механізм виникнення процесів горіння і вибуху. Уміння: УМ1.Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення типових небезпечних подій. УМ2. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, системи управління базами даних та стандартні пакети прикладних програм. УМ3.Розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій. УМ4. Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі, виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устаткування. УМ5. Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та споруд для оцінювання відповідності його вимогам цивільного захисту та техногенної безпеки. УМ6. Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та суб’єкти господарювання за ступенем їх небезпечності. УМ7. Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки. УМ8. Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри уражальних чинників джерел техногенних і природних надзвичайних ситуацій та результати їх впливів. УМ9. Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту від впливу негативних чинників хімічного, біологічного і радіаційного походження. УМ10. Оцінювати технічні показники та визначати стан аварійно-рятувальної техніки, засобів зв'язку, устаткування та обладнання. УМ11. Аналізувати і обґрунтувати інженерно-технічні та організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки на об’єктах та територіях. УМ12. Пояснювати вимоги щодо узабезпечення та захисту суб’єктів господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів. УМ13. Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та оповіщування населення; стосовно укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту; щодо евакуювання населення із зони надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованого населення в місця їх безпечного розміщення. УМ14. Передбачати безпечну роботу газодимозахисної служби, експлуатацію комплектів засобів індивідуального захисту рятувальників. УМ15. Організовувати та проводити навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності. УМ16. Пояснювати концептуальні основи моніторингу об’єктів захисту та знати автоматичні системи, прилади та пристрої, призначені для спостереження та контролювання стану об’єкта моніторингу, вимірювання його параметрів та збереження інформації щодо його стану. УМ17. Демонструвати вміння щодо проведення заходів з ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України, а також з вищими навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: За час навчання передбачено ознайомчу, навчальну, виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Нагурський Олег Антонович
Професійні профілі випускників: Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки», код КП 3449; «Фахівець з радіаційного та хімічного захисту», код КП 3439; «Інспектор з охорони праці», код КП 3152; «Інженер з технічного нагляду», код КП 3152.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає дві лінії підготовки професійного спрямування: Лінія 1. Охорона праці у сфері обслуговування та ІТ-індустрії Передбачає вивчення базових дисциплін, знання яких полягає у вивченні безпечних умов праці, життєдіяльності людини, збереження здоров’я та працездатності людей, які працюють у сфері надання послуг охорони здоров’я, освіти, торгівлі, закладах громадського харчування, ІТ індустрії та об’єктах життєзабезпечення населення. Лінія 2. Охорона праці у виробничій сфері Передбачає вивчення базових дисциплін, знання яких необхідне для створення безпечних умов праці у сфері матеріального виробництва, пов’язаного із експлуатацією виробничого обладнання, машин та механізмів, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків. Частина курсів може викладатися англійською мовою. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи.