Цивільна безпека

6.263.00 Цивільна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з цивільної безпеки
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Цивільна безпека
Особливі умови вступу: нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, складання державного іспиту та написання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану цивільної безпеки, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: охорони праці (за галузевим спрямуванням), цивільний захист, безпека об’єктів з підвищеною небезпекою, професійна безпека та здоров'я. Спрямовується на створення особистості фахівця з цивільної безпеки, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, до розв’язання різного роду проблем у сфері створення безпечних умов праці, підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, забезпечення безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва так і за надзвичайних ситуацій, мінімізацію техногенного впливу на навколишнє середовище, збереження життя і здоров'я людини за рахунок використання сучасних технічних засобів, методів контролю та прогнозування. на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики цивільної безпеки.
Набуті компетентності: Загальні: 1.Базові знання гуманітарних наук та права в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; 2.Базові знання у сфері фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; 3.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 4.Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; 5.Здатність до адекватної взаємодії й міжособистісної комунікації, критичному мисленню. 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх на практиці; 7. Розуміння та сприйняття норм власної безпечної поведінки, безпечної поведінки відносно інших людей і оточуючого середовища; 8. Володіти культурою безпеки й ризик-орієнтованим мисленням, при якому питання безпеки й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності; 9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 10. Уміння застосовувати та інтегрувати основні економічні закони; 11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 12. Здатність застосовувати знання про техногенної небезпеки речовин, матеріалів, технологічних процесів; 13. Здатність створювати документи, виконувати розрахунки, ділову графіку, управління базами даних; 14. Здатність приймати виважені рішення під час виконання робіт щодо безпеки об’єктів; 15. Організовувати роботу відповідно до встановлених професійних завдань.
Фахові: 1. Володіти основними поняттями системи цивільної безпеки, підходу до її управління і визначення найважливіших пріоритетів у професійній діяльності; 2. Здатність аналізувати і контролювати дотримання вимог норм і правил з техногенної безпеки та цивільного захисту під час проектування будівель і споруд; 3. Здатність аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів господарювання (технологічних процесів і обладнання) для людини й навколишнього середовища; 4. Уміння визначати механізми дії небезпек на людину та встановлювати взаємодію організму людини з небезпеками довкілля; 5. Уміння оптимізувати методи й засоби забезпечення безпеки людини від впливу різних негативних чинників; 6. Уміння використовувати методи визначення нормативних допустимих рівнів негативних дій на людину і довкілля; 7. Здатність обґрунтовано обирати засоби та системи захисту людини і довкілля від небезпек; 8. Уміння конструювати й застосовувати найпростіші пристрої для захисту від небезпек; 9. Здатність застосовувати розрахунки деталей і вузлів механізмів, розрахунки окремих систем (електричних, гідравлічних, механічних, теплових) та пристроїв; 10. Здатність до раціонального рішення питань щодо безпечного розміщення й застосування засобів забезпечення безпеки, порятунку й захисту людину від техногенних і антропогенних впливів;
11. Здатність описати конструктивні і технічні характеристики протипожежної та аварійно-рятувальної техніки; 12. Здатність визначати правові і організаційні заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та вміти обґрунтовувати і забезпечувати виконання у повному обсязі заходів щодо колективної та особистої безпеки; 13. Обґрунтовувати нормативні та організаційні заходи (пропозиції, рекомендації) з підвищення рівня безпеки об'єктів, поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки; 14. Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної ситуації (аварії) та тактичні можливості підрозділів, що залучаються до ліквідування надзвичайної ситуації (аварії); 15. Здатність проводити експертизу рішень щодо безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, сертифікацію виробів, машин, матеріалів на відповідність вимогам безпеки; 16. Готовність до експлуатації технічних систем захисту у сфері своєї професійної діяльності; 17. Здатність організовувати експлуатацію аварійно-рятувальної техніки, устаткування, спорядження та засобів зв'язку; 18. Здатність контролювати стан засобів індивідуального захисту, що використовуються, приймати рішення щодо їх заміни (регенерації); 19. Уміння надавати допомогу та консультації працівникам і населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях; 20. Готовність використовувати знання з організації охорони праці, охорони навколишнього середовища і безпеки в надзвичайних ситуаціях на об'єктах економіки
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України
Практика/стажування: За час навчання передбачено зокрема ознайомчу, навчальну, виробничу практику та практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри, д.т.н, проф. Нагурський Олег Антонович
Професійні профілі випускників: Професійна діяльність на первинних посадах полягає у: прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетентності, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень, та у керівництві підлеглими, компетенція яких, не вища за технічних службовців чи молодших бакалаврів. Бакалавр може займати первинні посади у сфері безпеки праці та цивільного захисту: організації та установи різних галузей народного господарства, органи державного управління з охорони праці та цивільного захисту, відділення Фонду соціального страхування, експертно-технічні центри. Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки», код КП 3449 ; «Фахівець з радіаційного та хімічного захисту», код КП 3439; «Інспектор з охорони праці», код КП 3152; «Інженер з технічного нагляду», код КП 3152.
Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Інші особливості програми: Програма передбачає практичну підготовку фахівців. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи. Частина курсів може викладатися англійською мовою.