Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

8.076.00.01 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської дипломної роботи та захист магістерської дипломної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма магістра, орієнтується на передові науково-теоретичні дослідження та практичні потреби в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Освітньо-професійна програма, окрім надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, орієнтована на набуття компетентностей за трьома професійними лініями: Лінія 1. Товарознавство та митна експертиза товарів Програма розвиває перспективні напрями професійних знань у товарознавчій експертній діяльності у сфері товарного обігу і митного контролю та формування практичних навичок щодо вирішення конкретних завдань, пов’язаних з розробленням методик ідентифікаційної експертизи товарів та здійснення митних формальностей Лінія 2. Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів Програма розвиває перспективні напрями професійних знань з міжнародного трансферу товарів та формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з практичною діяльністю в області комерційної діяльності Лінія 3. Інтернет–торгівля Програма розвиває перспективні напрями професійних знань сучасних технологій електронного бізнесу, принципів роботи систем інтернет-торгівлі, ефективного та безпечного застосування на практиці Інтернет-технологій у бізнесі, аналітичної оцінки економічної і фінансової діяльності підприємства інтернет-торгівлі.
Програмні результати навчання: РН1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності. РН2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. РН3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети. РН4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп. РН5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. Лінія 1. Товарознавство та митна експертиза товарів РНС1.1. Вміти застосовувати методики проведення основних видів експертиз при експортно-імпортних поставках товарів та здійснювати документальне оформлення експертиз при експортно-імпортних поставках товарів РНС1.2. Здатність забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів відповідно до заявленого митного режиму РНС1.3. Здатність оцінювати характеристики товарів за допомогою сучасних методів, володіти засобами і методами проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів Лінія 2. Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів РНС2.1. Здатність ефективно здійснювати міжнародні комерційні операції, оперативно реагувати на зміни ринку товарів, розширювати сфери впливу техніки комерційних суб'єктів та посилювати їх конкурентні переваги РНС2.2. Вміти проводити кількісний і якісний аналіз ризиків підприємства та розробляти заходи щодо їх мінімізації чи усунення РНС2.3. Здатність володіти методами вироблення оптимальних управлінських рішень щодо оптимізації трансферних потоків за допомогою інструментарію математичного моделювання Лінія 3. Інтернет–торгівля РНС3.1. Здатність формувати систему функціонування підприємства інтернет-торгівлі, яка охоплює всі основні бізнес-процеси торговельного підприємства із врахуванням особливостей бізнес-моделі шляхом визначення оптимальної організаційної форми взаємодії суб’єктів електронного бізнесу РНС3.2. Здатність демонструвати навички організації та управління процесами купівлі (продажу) товарів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій глобальної мережі Інтернет РНС3.3. Здатність здійснювати комплексну бізнес-діагностику підприємств інтернет-торгівлі, результати якої слугуватимуть основою для розроблення і впровадження ефективних господарських рішень
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської дипломної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Яворська Надія Петрівна , моб. тел.: 063-975-60-48, e-mail: nadiya.p.yavorska@gmail.com Контактна особа – Ягольник Світлана Геннадіївна(+380676092686, +380958337578 svitlana.h.yaholnyk@lpnu.ua).
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати на посадах, відповідно до професійних назв робіт, кодів та класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010): 12 Керівники підприємств, установ та організацій 13 Керівники малих підприємств без апарату управління 241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності. 2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності 2441 Професіонали в галузі економіки 2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами 3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 3416 Закупники 3417 Оцінювачі та аукціоністи 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери 3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 23 Викладачі
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.