Екологія та охорона навколишнього середовища

8.101.00.01 Екологія та охорона навколишнього середовища
Кваліфікація: Магістр з екології зі спеціалізації екологія та охорона навколишнього середовища
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: • здатність використовувати методичні підходи до досліджень та моделюванні процесів очищення промислових забруднень; • здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень на навколишнє природне, соціальне і техногенне середовище; • вміти розробляти стратегію і тактику управління екологічною ситуацією на різних рівнях для стабілізації стану довкілля.
• застосовувати набуті знання і розуміння з фундаментальних дисциплін в царині екології та охорони навколишнього середовища; • оцінити перспективи впровадження у виробництво інноваційних екологічних технологій та матеріалів, заміна морально-застарілого технологічного обладнання; • організувати роботу очисних споруд у відповідності з вимогами для забезпечення оптимального екологічного стану довкілля; • здатність використовувати систему екологічної стандартизації, сертифікації та нормування антропогенного навантаження; • здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення питань охорони та захисту довкілля; • розробити технологічні рішення, схеми та виконати технічні розрахунки усіх рівнів складності та виконати частину проектних робіт; • використання знання для утилізації промислових та побутових відходів; • аналізувати, оцінювати, опрацювати, інтерпретувати та синтезувати екологічну інформацію; • використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище; • орієнтуватися у системі екологічного законодавства України, використовувати нормативні та правові документи.
• навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. • уміння вести роз'яснювальну та просвітницьку роботу серед різних груп та верств населення для раціонального природокористування та охорони природи. • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Одноріг Зоряна Степанівна (+380965202992, Zoryana.S.Odnorih@lpnu.ua), Контактна особа: Люта Оксана Володимирівна (+380678019308, Oksana.V.Liuta@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня