Екологія та охорона навколишнього середовища

8.101.00.01 Екологія та охорона навколишнього середовища
Кваліфікація: Магістр з екології. Освітньо-професійна програма "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: • обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької діяльності у сфері екологічної біотехнології, принципи вирішення екологічних проблем біотехнологічними методами. • здатність застосовувати міждисциплінарні підходи (методи математичного та комп’ютерного моделювання) з метою нормування виробничої діяльності і прогнозування. • здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької діяльності для дослідження і моделювання схем поводження із відходами. •здатність використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки в площині професійної та цивільної безпеки. • здатність до участі в розробці дієвих заходів із адаптації до змін клімату, спричинених техногенним і природнім навантаженнями. • здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. • здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. • здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. • здатність використовувати на практиці методологічні, нормативно-правові та методичні засади екологічного менеджменту та концепції сталого розвитку, в тому числі і у сфері зміни клімату. • набуття здатності до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. • знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти в сфері екологічної біотехнології. •демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища, застосовуючи методи нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. • знати на рівні новітніх досягнень основні концепції моделювання процесів очищення промислових відходів та методологію наукового пізнання. • знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах професійної та цивільної безпеки. • демонструвати обізнаність щодо вироблення стратегії заходів із адаптації до змін клімату та прийняття рішень щодо ризиків та вразливості до зміни клімату для сфер охорони здоров’я, секторів економіки та природних екосистем. • уміння здійснювати розрахунок очисних інженерних споруд та проектувати технологічні схеми очищення промислових викидів. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. • демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. • уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. • уміти використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації для оцінки антропогенного і природнього навантаження з метою проведення на постійній основі оцінки фактичних очікуваних змін клімату та їх наслідків. • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. • уміння вести роз'яснювальну та просвітницьку роботу серед різних груп та верств населення для раціонального природокористування та охорони природи. • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. • здатність адаптуватись до нових ситуацій та самостійно приймати рішення. • здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Одноріг Зоряна Степанівна (+380965202992, Zoryana.S.Odnorih@lpnu.ua), Контактна особа: Люта Оксана Володимирівна (+380678019308, Oksana.V.Liuta@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня