Екологічний контроль та аудит

8.101.00.02 Екологічний контроль та аудит
Кваліфікація: Магістр з екології зі спеціалізації екологічний контроль та аудит
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 01. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької діяльності у сфері екологічної біотехнології, принципи вирішення екологічних проблем біотехнологічними методами. 02. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи (методи математичного та комп’ютерного моделювання) з метою нормування виробничої діяльності і прогнозування. 03. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької діяльності для дослідження і моделювання схем поводження із відходами. 04. Здатність використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки в площині професійної та цивільної безпеки. 05. Здатність до участі в розробці дієвих заходів із адаптації до змін клімату, спричинених техногенним і природнім навантаженнями. 06. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля. 07. Здатність здійснити комплексну оцінку впливу на природні ресурси, здоров’я людей, стан техногенного середовища внаслідок реалізації планованої діяльності в масштабах обраної території та регіону. 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. 09. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 10. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 11. Здатність використовувати на практиці методологічні, нормативно-правові та методичні засади екологічного менеджменту та концепції сталого розвитку, в тому числі і у сфері зміни клімату.
01. Набуття здатності до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. 02. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти в сфері екологічної біотехнології. 03. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища, застосовуючи методи нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. 04. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції моделювання процесів очищення промислових відходів та методологію наукового пізнання. 05. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах професійної та цивільної безпеки. 06. Демонструвати обізнаність щодо вироблення стратегії заходів із адаптації до змін клімату та прийняття рішень щодо ризиків та вразливості до зміни клімату для сфер охорони здоров’я, секторів економіки та природних екосистем. 07. Уміти оцінювати потенційний вплив планованих техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля. 08. Уміти вибрати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від результатів аналізу технологічних процесів та обґрунтування вибору із низки альтернативних варіантів та впровадження безвідходних та ресурсозберігаючих технологій. 09. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. 10. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 11. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. 12. Уміти використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації для оцінки антропогенного і природнього навантаження з метою проведення на постійній основі оцінки фактичних очікуваних змін клімату та їх наслідків.
• навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. • уміння вести роз'яснювальну та просвітницьку роботу серед різних груп та верств населення для раціонального природокористування та охорони природи. • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Дячок Василь Володимирович (+380963015754, Vasyl.V.Dyachok@lpnu.ua), Контактна особа: Гуглич Сергій Іванович (+380679345795, Serhiy.Huhlych@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня