Прикладна екологія та збалансоване природокористування

8.183.00.01 Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Кваліфікація: Магістр з технології захисту навколишнього середовища зі спеціалізації прикладна екологія та збалансоване природокористування
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - Поглиблені знання про технології захисту навколишнього середовища. - Знання щодо комплексу технологічних, технічних і організаційних заходів спрямованих на зниження або повне виключення антропогенного забруднення на довкілля. - Знання про методи та засоби визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів довкілля. - Знання параметрів контрольно-вимірювальної апаратури для визначення ефективності природоохоронних технологій та очищення навколишнього середовища від забруднення. - Знання нормативно-правової бази та науково-методичних засад в галузі технології збереження, захисту та відновлення навколишнього середовища. - Знання про технології моніторингу атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних та біоресурсів.
- Вміння застосовувати знання та розуміння для вирішення якісних та кількісних проблем щодо ліквідації антропогенізації та техногенних порушень екосистем. - Здатність до аналізу, оцінювання, опрацювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації та формування баз даних. - Вміння використовувати інформаційно-аналітичні технології для оцінки ступеня екологічних ризиків різних видів господарської діяльності на довкілля. - Навички проектування та експлуатації систем та приладів захисту навколишнього середовища. - Вміння використовувати спеціалізовані комп’ютерні технології та програмне забезпечення для оцінювання техногенного впливу на навколишнє середовище. - Навички роботи із спеціалізованими вимірювально-інформаційними системами та приладами. - Вміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на стан навколишнього середовища. - Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції. - Здатність виконувати науково-дослідні роботи в галузі технологій захисту довкілля. - Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для захисту та охорони довкілля.
- Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі технологій захисту навколишнього середовища. - Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи дослідницької компетентності. - Уміння використовувати підходи, методи та досвід зарубіжних країн в вирішенні проблем природокористування в регіонах України. - Професійна робота з комп’ютером, спеціалізованим вимірювальним обладнанням оцінювання стану довкілля, програмним забезпеченням, приладами, інструментами, спорядженням, тощо. - Вміння осмислювати професійно орієнтованої та загальнонаукової літератури, використання її у професійній сфері. - Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу. - Навички спілкування та комунікації українською мовою та/або іноземною мовою. - Уміння координувати свою діяльність з установами та організаціями екологічного профілю.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Погребенник Володимир Дмитрович (+38 (032) 258-32-23, Volodyvyr.D.Pohrebennyk@lpnu.ua), контактна особа: Шибанова Алла Миколаївна (+38 (032) 258-32-24, Alla.M.Shybanova@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня