Туризмознавство

8.242.00.01 Туризмознавство
Кваліфікація: Магістр з туризму
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Сфера обслуговування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: 1. уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі; 2. уміння упроваджувати в практику міжнародний досвід рекреаційно-туристичної діяльності; 3. уміння розробляти проекти та управляти ними; 4. знання і вміння використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів; 5. здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності; 6. уміння використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм; 7. здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного процесу і проектувати її розвиток на засадах сталості; 8. уміння досліджувати сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, динаміку та структуру міжнародних туристичних потоків, виділяти та оцінювати їх якісні характеристики; 9. здатність ефективно використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту та маркетингу в управлінні туристичними підприємствами; 10. здатність до підприємницької діяльності на національному та міжнародному туристичному ринку; 11. здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері туризму та рекреації.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Теребух Андрій Андрійович (+380676491525, andrii.a.terebukh@lpnu.ua), контактна особа: Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна (+380972248487, halyna.y.ilnytska-hykavchuk@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня