Промислова безпека і охорона праці

8.263.00.01 Промислова безпека і охорона праці
Кваліфікація: Магістр з цивільної безпеки за спеціалізацією «Промислова безпека і охорона праці»
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 6 місяців
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Особливі умови вступу: Частина курсів може викладатися англійською мовою
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання комплексного екзамену та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Галузь знань 26 Цивільна безпека Спеціальність 263 Цивільна безпека Спеціалізація «Промислова безпека і охорона праці» Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових результатах. Теоретичним змістом предметної області є поняття, правові норми, вимоги і правила, а також комплекс організаційних, технічних і спеціальних заходів і засобів, спрямованих на створення стратегій розвитку у сфері виробничої та техногенної безпеки.
Набуті компетентності: 1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук, пов’язані з виробничою, техногенною та природною безпекою 2. Знати основні концепції цивільного захисту, охорони праці, сталого розвитку і методології наукового пізнання 3. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних завдань і проблем 4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розроблення та реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі 5. Знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень та прогнозів виникнення виробничих небезпек, ризиків та можливих джерел надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання 6. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту працівників, населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій
1. Уміти використовувати фундаментальні закономірності загальнонаукового характеру у професійній діяльності 2. Передбачати та визначати зони підвищеного техногенного ризику і забруднення 3. Визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних ситуацій, аварій, інших небезпечних подій 4. Проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки 5. Виконувати експертизу у сфері цивільного захисту, проектів будівництва та проектів містобудівної документації 6. Оцінювати рівень небезпеки під час виконання професійних обов’язків, виникнення надзвичайної ситуації (аварії) та можливості підрозділів, створених для виконання завдань у сфері цивільного захисту відповідної функціональної спрямованості 7. Проводити обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизацію 8. Використовувати сучасні інформаційні ресурси у сфері професійної діяльності 9. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах 10. Виконувати та захищати техніко-економічні розрахунки заходів щодо підвищення безпеки 11. Аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного випадку на виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки 12.Створювати моделі нових систем захисту, розробляти та пропонувати рекомендації щодо практичного застосування результатів експерименту 13. Володіти теоретико-методологічними засадами наукових досліджень 14. Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень 15. Розробляти системи управління цивільним захистом, охороною праці, техногенною безпекою підприємств, установ, організацій.
1. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень 2. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою. 3. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців аварійно-рятувальних служб та формувань і широкого загалу
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України.
Практика/стажування: Науково-дослідна практика Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кіт Юрій Володимирович тел. 067 35 33 041 e-mail :Yurii.V.Kit@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інженер з охорони праці», код КП 2149.2; «Інженер з профілактичних робіт», код КП 2149.2; «Інженер з техногенно-екологічної безпеки», код КП 2149.2; «Експерт з умов праці», код КП 2412.2; «Науковий співробітник (галузь інженерної справи)», код КП 2149.1
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Частина курсів може викладатися англійською мовою