Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)

3.153.00.00 Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з мікро- та наносистемної техніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Відсутні
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми. Атестація випускника спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка, проводиться у формі захисту магістерської кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням академічної кваліфікації: «магістр з мікро- та наносистемної техніки» та професійної кваліфікації: «магістр-дослідник з мікро- та наносистемної техніки». Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки, наноелектроніки та фотоніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: на наукових, інженерних та управлінських посадах у промислових, науково-дослідних та освітніх організаціях і виконувати функції пов’язані з розробленням, проектуванням, дослідженням, виробництвом та випробуванням мікро- та наносистем різноманітного призначення та їхніх компонентів, викладанням дисциплін за спеціальністю у навчальних закладах, а також продовжити навчання за освітньо-науковими програмами третього рівня вищої освіти.
Набуті компетентності: 1. Знання і розуміння основних фізичних процесів і явищ в напівпровідниках, діелектриках, магнітних, надпровiдних та інших матеріалах, які визначають принципи дії пристроїв мiкро- і наносистемної техніки та суміжних технічних галузей; 2. Знання і розуміння властивостей основних матеріалів та приладних структур мікро- і наноелектронної техніки, способів їх виготовлення та управління їхніми властивостями; 3. Знання та навики щодо планування та проведення експериментів, методології та організації проведення робіт науково-дослідних робіт, збору даних, їх оброблення, аналізу, побудови висновків та представлення результатів; 4. Розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.
1. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; 2. Оцінювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, налагоджувати прилади та пристрої мікро- та наносистемної техніки; 3. Здійснювати пошук та аналіз інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; 4. Виконувати відповідні теоретичні та експериментальні дослідження, застосовувати дослідницькі навички у професійній діяльності; 5. Досліджувати проблему та визначати обмеження щодо її вирішення; 6. Системно мислити та застосовувати творчі здібності для формування принципово нових ідей, пошуку способів вирішення задач, коли методи їх вирішення не відомі; 7. Адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення в умовах невизначеності.
1. Давати оцінку технічної інформації в області своєї професійної діяльності та формулювати судження щодо неї; 2. Оцінювати результати діяльності, обґрунтовувати свої висновки та аргументовано захищати прийняті рішення; 3. Складати професійні та наукові тексти – анотації, тези, звіти, аналітичні огляди, доповіді, статті, проектні пропозиції; 4. Уміння спілкуватись на різних рівнях комунікацій, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов, зокрема уяснити поставлені завдання, сформулювати оцінку можливості його виконання, задати запитання та висловити зауваження, доповісти про результати роботи, зробити публічний виступ/презентацію тощо.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з мікро- та наносистеммної техніки є навчальні та дослідницькі практики, які проходять в лабораторіях науково-дослідного центру «Кристал»(Lviv Polytechnic National University), підрозділах науково-виробничого підприємства «Карат», м.Львів, інших установах науково-дослідного профілю
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф. д.т.н. Дружинін Анатолій Олександрович. +380973844890 druzh@polynet.lviv.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері досліджень, розроблення та експлуатації мікро- і ніносистемної техніки: Виконує постановку задач досліджень в галузі фізики та технології матеріалів та приладів мікро- і наносистемної техніки. Проводить фізичне та математичне моделювання явищ, процесів, приладів та систем. Виконує фундаментальні та прикладні дослідження у цій галузі. Аналізує результати досліджень та розробляє рекомендації щодо їх впровадження. Виконує оперативний контроль за дотриманням усіх параметрів технологічних процесів та функціонуванням технологічного обладнання та режимів його роботи. Організовує роботи щодо обслуговування, ремонту, та експлуатації технологічного обладнання та вимірювальної апаратури. Виконує планування та керівництво розробкою окремих частин або окремих видів робіт. Розробляє пропозицій щодо основних напрямків проекту, його технічно-економічне обґрунтування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня