Інформаційно-комунікаційні системи

6.126.00.02 Інформаційно-комунікаційні системи
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційних систем та технологій. Акценти зроблено на компетенціях зі створення інформаційно-комунікаційних систем у різних галузях людської діяльності національної економіки і виробництва та використання інтелектуальних інформаційних технологій інформаційно-комунікаційних систем.
Набуті компетентності: 1. Знати і розуміти наукові і математичні принципи, що лежать в основі інформаційних систем та технологій; 2. Застосовувати знання загально-технічних професійних дисциплін, використовувати здобуті знання професійно-орієнтованих дисциплін; 3. Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах; 4. Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційно-комунікаційних систем на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов для подальшої їх експлуатації та адміністрування; 5. Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій з метою їх запровадження у професійної діяльності; 6. Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу інформаційно-комунікаційних систем; 7. Здатність брати участь у проектуванні інформаційно-комунікаційних систем, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів; 8. Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ для розв’язання задач проектування; 9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих стандартів під час формування технічних завдань та рішень; 10. Здатність демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрунтування розроблення інформаційно-комунікаційних систем та вміти оцінювати економічну ефективність їх впровадження.
1. Застосовувати знання з інформаційних технологій та систем для ідентифікації, формулювання і розв’язання технічних завдань у різних галузях; 2. Застосовувати знання і розуміння інформаційних технологій для розв’язування завдань класифікації, розроблення, розгортання та експлуатації різноманітних інформаційних систем і їх складових; 3. Застосовувати знання щодо технічних параметрів, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації обладнання та компонентів інформаційно-комунікаційних систем дія розв’язання технічних завдань зі спеціальності; 4. Розраховувати, проектувати, конструювати, досліджувати, експлуатувати і налагоджувати інформаційні системи для моніторингу та управління різноманітними об’єктами; 5. Вміти використовувати архітектурні рішення при проектуванні систем; 6. Застосовувати інформаційні технології при проектуванні інформаційних систем; 7. Вміння виконувати підготовку і узгодження документації з управління якістю інформаційних технологій; 8. Вміння проводити аналіз об'єктів впровадження інформаційних технологій і особливостей їх використання в прикладних областях; 9. Здійснювати пошук інформації, планувати і виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною (англійською) мовами; 2. Здатність до використання різноманітних методів сучасних інформаційних технологій для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Виробнича практика та практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., доц. Демидов Іван Васильович
Професійні профілі випускників: Робочі місця у різних сферах інформаційних систем та технологій, а саме: професіонали в галузі інтелектуальних комп’ютерних систем, професіонали в галузі інформаційно-комунікаційних систем, професіонали в галузі програмування; професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації); технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Немає.