Інформаційно-комунікаційні системи

6.126.00.02 Інформаційно-комунікаційні системи
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій, спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні системи»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Немає умов.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційних систем та технологій. Акценти зроблено на компетенціях зі створення інформаційно-комунікаційних систем у різних галузях людської діяльності національної економіки і виробництва та використання інтелектуальних інформаційних технологій інформаційно-комунікаційних систем.
Програмні результати навчання: - Знання математичних, зокрема алгоритмічних методів і розуміння фундаментальних законів з природничого циклу наук, термінології, стандартів та основ відповідальної командної роботи над проектами в галузі інформаційних систем та мереж. - Аналітичні здібності щодо об’єкту проектування або функціонування та його предметної області. - Розуміння принципів та практичних підходів до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів. - Уміння управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет). - Уміння проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень. - Уміння застосовувати методи та засоби сучасних інформаційних технологій для проектування, розроблення та розгортання прикладних інформаційних систем в різних галузях. - Знання сучасних мов програмування низького та високого рівня, архітектури апаратних обчислювальних засобів, програмних платформ і технологій програмування. - Знання математичних, зокрема алгоритмічних методів і розуміння фундаментальних законів з природничого циклу наук, термінології, стандартів та основ відповідальної командної роботи над проектами в галузі інформаційних систем та мереж. - Аналітичні здібності щодо об’єкту проектування або функціонування та його предметної області. - Розуміння принципів та практичних підходів до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів. - Уміння управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет). - Уміння проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень. - Уміння застосовувати методи та засоби сучасних інформаційних технологій для проектування, розроблення та розгортання прикладних інформаційних систем в різних галузях. - Знання сучасних мов програмування низького та високого рівня, архітектури апаратних обчислювальних засобів, програмних платформ і технологій програмування. - Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем. - Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу. - Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції. - Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах). - Здійснення системного аналізу архітектури підприємства та його ІТ-інфраструктури, проведення розроблення та вдосконалення її елементної бази і структури. - Уміння професійно аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів інформаційних систем та технологій. - Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною (англійською) мовами; здатність до використання різноманітних методів сучасних інформаційних технологій для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Виробнича практика та практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., доц. Кирик Мар'ян Іванович
Професійні профілі випускників: Робочі місця у різних сферах інформаційних систем та технологій, а саме: в галузі інтелектуальних комп’ютерних систем, в галузі інформаційно-комунікаційних систем, в галузі програмування; професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації); технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.
Доступ до подальшого навчання: Можливість продовжити навчання за освітньою програмою ступеня магістра. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Інші особливості програми: Немає.