Мікро- та наносистемна техніка

6.153.00.00 Мікро- та наносистемна техніка
Кваліфікація: Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Відсутні
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми
Характеристика освітньої програми: - Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки, теорії автоматичного керування, промислової електроніки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: технічні спеціалісти в області мікро- та наносистемної техніки; оператори автоматизації обладнання; молодші спеціалісти в області мікро- та наносистемної техніки. - Студенти напрямку «Мікро- та наносистемна техніка» отримують необхідні знання для розв’язку складних спеціалізованих задач та практичних проблеми під час професійної діяльності у галузі мікро- та наносистемної техніки або у процесі навчання, що передбачає застосування квантових теорій та методів наноелектроніки, нанофотоніки і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. - Фахівці з мікро- та наносистемна техніки володіють необхідними знаннями наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки. -Загальний обсяг освітньо-професійної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 19 кредитів ЄКТС, цикл природничо-наукової підготовки — 69 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки — 152 кредити ЄКТС.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати знання і розуміння основних фізичних процесів та явищ в напівпровідниках, діелектриках, а також магнітних, оптичних матеріалах для пристроїв мікро- та нано системної техніки; 2. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області мікро- та нано системної техніки, основ автоматизації, інформаційних технологій аналізу систем, ефективного енерговикористання; 3. Здатність продемонструвати поглиблені знання новітніх технологій створення компонентів та пристроїв мікро- та нано системної техніки; 4. Здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки; 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; 6. Здатність продемонструвати знання сучасних мов та середовищ програмування і засобів обчислювальної техніки; 7. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 8. Здатність продемонструвати знання основ економіки.
1. Уміння застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; 2. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в приладах та пристроях мікро- та нано системної техніки; 3. Уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; 4. Уміння застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач мікро- та нано системної техніки; 5. Уміння розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати прилади та пристрої мікро- та наносистемної техніки; 6. Уміння здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; 7. Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 8. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; 9. Уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань мікро- та наносистемної техніки з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 10. Уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; 11. Уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; 12. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською).
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з мікро- та наносистемної техніки є навчальна практика, яка проходить в лабораторіях науково-дослідного центру «Кристал» НУ «Львівська політехніка, лабораторіях науково-виробничого підприємства «Карат».
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф. д.т.н. Дружинін Анатолій Олександрович. +380973844890 druzh@polynet.lviv.ua
Професійні профілі випускників: А. Професійний профіль – Мікро- та наноелектроніка: 1. Видає технічні завдання на розробку приладів та пристроїв мікро- та нано системної техніки; 2. Здійснює схемотехнічне та конструкторське проектування, використовуючи відповідні пакети прикладних комп’ютерних програм; 3. Розробляє математичні моделі електронних приладів та систем за заданими технічними завданнями; 4. Розробляє методи оцінки якості матеріалів мікро- та наносистемної техніки, методи випробувань приладів та пристроїв, систем метрологічної повірки; 5. Вибирає оптимальні конструктивно-технологічні варіанти приладів мікро- та наносистемної техніки. Б. Професійний профіль — Фотоніка: 1. Використовує професійні знання та навички для розробки елементів і конструкцій фотонних систем; 2. Використовує знання та практичні навички для розробки технологічних процесів в галузі промислової лазерної технології, нанотехнології, біофотоніки і фотонної техніки; 3. Використовує професійні знання і практичні навички для розробки фотонних інформаційних систем і систем вимірювання та діагностики; 4. Використовує знання методів спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, дослідження фотонних елементів і явищ; 5. Застосовує методологію наукових досліджень на теоретичному та практичному рівнях; 6. Використовує професійно профільовані знання та навички для вирішення практичних завдань у фотоніці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня