Біомедична інженерія (інтернет речей)

6.163.00.03 Біомедична інженерія (інтернет речей)
Кваліфікація: Бакалавр з біомедичної інженерії
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Мета освітньої програми: забезпечити теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Біомедична інженерія (Інтернет речей)» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією. Орієнтація освітньої програми: освітня програма базується на відомих концепціях та результатах сучасних наукових досліджень в області сучасної біоінженерії і зосереджена на застосуванні нових інформаційних технологій та електронного обладнання для вирішення проблем, що виникають в біосистемах. Вона орієнтує подальшу професійну та науково-педагогічну діяльність студентів у напрямах, пов'язаних з інформаційними технологіями та біоінженерією, зокрема — в клінічній інженерії, проектуванні біомедичних приладів та систем, інформаційному розвитку і підтримці медичних систем, Інтернеті речей у сфері медико-біологічних інструментів та послуг. Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта та професійна підготовка в області біомедичної інженерії. Викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота із залученням віртуального начального середовища та літературних джерел, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи. Оцінювання: письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, графічно-розрахункові роботи, поточний контроль, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Набуті компетентності: 1. Базові знання фундаментальних наук в рамках достатніх для того, щоб освоїти основні фахові дисципліни; 2. Базові знання принципів і механізмів функціонування живих систем, взаємодії фізичних полів із живими системами; 3. Базові знання з медичної інженерії і надання медичної допомоги в обсязі, достатньому для вивчення професійно орієнтованих дисциплін; 4. Базові знання інженерної методології вирішення біологічних і/або медичних проблем; базові знання наукових концепцій, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування біотехнічних систем; 5. Базові знання біоматеріалів, їх властивостей, методів і методик дослідження; 6. Знання базових концепцій в області біомедичної інженерії та сучасних тенденцій в області біомедичних інженерних досліджень; 7. Знання програмування та інформаційних технологій; 8. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації біотехнічних систем і електронного медичного обладнання; 9. Базові знання діагностики та лікування захворювань, електронних медичних пристроїв, протезів і штучних органів; 10. Базові знання основних концепцій обробки і оцінки сигналів, . методів виявлення і фільтрації, що застосовуються для біомедичних сигналів; 11. Базові знання і навички візуалізації в медицині, з формуванням зображень та їх аналізом, представленням цифрових зображень, базовими алгоритмами для побудови медичних зображень за допомогою методів комп'ютерної томографії, магнітного резонансу та ультразвуку включно.
1. Вміння використовувати інструменти програмування для створення та застосування програмного забезпечення для вирішення завдань моделювання, проектування і експлуатації біомедичних систем; навички вирішення спеціальних завдань біоінформатики та медичної інформатики; 2. Здатність застосовувати математичні, наукові та технічні знання для вирішення завдань біоінженерії, а саме — конструювання біомедичних апаратів, експлуатації та технічного обслуговування з врахуванням впливу фізичних полів на організм людини; 3. Можливість знімати виміри з біосистем та інтерпретувати отримані дані, вирішувати проблеми, пов'язані із взаємодією між живими і неживими системами і матеріалами; 4. Здатність застосовувати вищу математику (у тому числі диференціальні рівняння і математичну статистику), інші науки і техніки для вирішення проблем, які виникають на стику інженерії та біології; 5. Здатність досліджувати проблеми включно із тими, що виникають у біоінженерії і і що здійснюють вплив на навколишнє середовище і безпеку життя; здатність виявляти проблеми і задачі; вміти описувати математично і вирішувати їх за допомогою сучасних методів комп'ютерної оптимізації; 6. Здатність використовувати професійні профільні знання і практичні навички для вирішення типових задач набутої спеціальності, а саме здатність виявляти, сформульовувати і вирішувати проблеми біоінженерії; вибирати методи для конкретних завдань із подальшим прийняттям рішення, критично оцінювати і обґрунтовувати його; 7. Можливість використовувати методи, навички і сучасні інструменти, необхідні для біоінженерної практики; 8. Здатність розробляти прилади для вимірювання біомедичних сигналів і збудження живих тканин; 9. Здатність за допомогою САПР здійснювати проектування систем, складових частин або процесів відповідно до висунутих технічних умов відповідно до специфіки завдань біомедичної інженерії враховуючи економічні, екологічні, соціальні, політичні, етичні, медичні, технологічні обмеження та обмеження з боку вимог збереження здоров’я людей та підтримання стійкого розвитку; 10. Здатність впроваджувати нові інформаційні технології для потреб біоінженерії, розробляти засоби та реалізувати основні концепції телемедицини та Інтернету речей у виробництві біомедичних систем і наданні медичної допомоги; 11. Здатність використовувати знання і навички для дослідження, моделювання, проектування, модернізації, технічного обслуговування і підвищення ефективності медико-біологічних систем і їх компонентів.
1. Розуміння на фундаментальному рівні концептуальних і технологічних проблем біосистем, які не є притаманними фізичним системам; володіння базовими інженерними підходами, які дозволяють дослідити функціонування живих систем; 2. Здатність виявляти і аналізувати проблеми як з інженерної так і з біологічної точок зору; інтегрувати основні знання традиційних інженерних дисциплін і сучасної біології для вирішення проблем, що виникають в живих системах; враховувати специфічні проблеми при роботі з біосистемами і оцінювати весь перелік можливих підходів до вирішення завдань; 3. Навички дослідницької роботи і здатність до пошуку і аналізу інформації з різних джерел, в тому числі поданої англійською або іншими іноземними мовами; вміння планувати і проводити експерименти, а також аналізувати та інтерпретувати отримані дані, включаючи ті, що стосуються структури і експлуатації біоорганізмів; 4. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу системи та їх компонентів з використанням аналітичних та імітаційних методів; моделювати обрані біологічні процеси і фізіологічні системи, їх взаємодію з фізичними впливами (сигналами) різної природи, а також моделювати біотехнічні системи в цілому.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Лозинський Василь Іванович
Професійні профілі випускників: Випускники можуть реалізуватись в області інформаційних технологій, біоінженерії та Інтернеті речей. Отримана кваліфікація дозволяє розпочати трудову діяльність на посаді біомедичного інженера, інженера з налагодження і випробувань, інженера з технічного обслуговування, інженера з впровадження нової техніки і технологій, інженера-конструктора
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою