Біомедична інженерія (інтернет речей)

6.163.00.03 Біомедична інженерія (інтернет речей)
Кваліфікація: Бакалавр з біомедичної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Мета освітньої програми: забезпечити теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Біомедична інженерія (Інтернет речей)» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією. Орієнтація освітньої програми: освітня програма базується на відомих концепціях та результатах сучасних наукових досліджень в області сучасної біоінженерії і зосереджена на застосуванні нових інформаційних технологій та електронного обладнання для вирішення проблем, що виникають в біосистемах. Вона орієнтує подальшу професійну та науково-педагогічну діяльність студентів у напрямах, пов'язаних з інформаційними технологіями та біоінженерією, зокрема — в клінічній інженерії, проектуванні біомедичних приладів та систем, інформаційному розвитку і підтримці медичних систем, Інтернеті речей у сфері медико-біологічних інструментів та послуг. Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта та професійна підготовка в області біомедичної інженерії. Викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота із залученням віртуального начального середовища та літературних джерел, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи. Оцінювання: письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, графічно-розрахункові роботи, поточний контроль, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Програмні результати навчання: 1. Базові знання фундаментальних наук в рамках достатніх для того, щоб освоїти основні фахові дисципліни; 2. Базові знання принципів і механізмів функціонування живих систем, взаємодії фізичних полів із живими системами; 3. Базові знання з медичної інженерії і надання медичної допомоги в обсязі, достатньому для вивчення професійно орієнтованих дисциплін; 4. Базові знання інженерної методології вирішення біологічних і/або медичних проблем; базові знання наукових концепцій, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування біотехнічних систем; 5. Базові знання біоматеріалів, їх властивостей, методів і методик дослідження; 6. Знання базових концепцій в області біомедичної інженерії та сучасних тенденцій в області біомедичних інженерних досліджень; 7. Знання програмування та інформаційних технологій; 8. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації біотехнічних систем і електронного медичного обладнання; 9. Базові знання діагностики та лікування захворювань, електронних медичних пристроїв, протезів і штучних органів; 10. Базові знання основних концепцій обробки і оцінки сигналів, . методів виявлення і фільтрації, що застосовуються для біомедичних сигналів; 11. Базові знання і навички візуалізації в медицині, з формуванням зображень та їх аналізом, представленням цифрових зображень, базовими алгоритмами для побудови медичних зображень за допомогою методів комп'ютерної томографії, магнітного резонансу та ультразвуку включно. 1. Базові знання фундаментальних наук в рамках достатніх для того, щоб освоїти основні фахові дисципліни; 2. Базові знання принципів і механізмів функціонування живих систем, взаємодії фізичних полів із живими системами; 3. Базові знання з медичної інженерії і надання медичної допомоги в обсязі, достатньому для вивчення професійно орієнтованих дисциплін; 4. Базові знання інженерної методології вирішення біологічних і/або медичних проблем; базові знання наукових концепцій, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування біотехнічних систем; 5. Базові знання біоматеріалів, їх властивостей, методів і методик дослідження; 6. Знання базових концепцій в області біомедичної інженерії та сучасних тенденцій в області біомедичних інженерних досліджень; 7. Знання програмування та інформаційних технологій; 8. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації біотехнічних систем і електронного медичного обладнання; 9. Базові знання діагностики та лікування захворювань, електронних медичних пристроїв, протезів і штучних органів; 10. Базові знання основних концепцій обробки і оцінки сигналів, . методів виявлення і фільтрації, що застосовуються для біомедичних сигналів; 11. Базові знання і навички візуалізації в медицині, з формуванням зображень та їх аналізом, представленням цифрових зображень, базовими алгоритмами для побудови медичних зображень за допомогою методів комп'ютерної томографії, магнітного резонансу та ультразвуку включно. 1. Розуміння на фундаментальному рівні концептуальних і технологічних проблем біосистем, які не є притаманними фізичним системам; володіння базовими інженерними підходами, які дозволяють дослідити функціонування живих систем; 2. Здатність виявляти і аналізувати проблеми як з інженерної так і з біологічної точок зору; інтегрувати основні знання традиційних інженерних дисциплін і сучасної біології для вирішення проблем, що виникають в живих системах; враховувати специфічні проблеми при роботі з біосистемами і оцінювати весь перелік можливих підходів до вирішення завдань; 3. Навички дослідницької роботи і здатність до пошуку і аналізу інформації з різних джерел, в тому числі поданої англійською або іншими іноземними мовами; вміння планувати і проводити експерименти, а також аналізувати та інтерпретувати отримані дані, включаючи ті, що стосуються структури і експлуатації біоорганізмів; 4. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу системи та їх компонентів з використанням аналітичних та імітаційних методів; моделювати обрані біологічні процеси і фізіологічні системи, їх взаємодію з фізичними впливами (сигналами) різної природи, а також моделювати біотехнічні системи в цілому.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Лозинський Василь Іванович
Професійні профілі випускників: Випускники можуть реалізуватись в області інформаційних технологій, біоінженерії та Інтернеті речей. Отримана кваліфікація дозволяє розпочати трудову діяльність на посаді біомедичного інженера, інженера з налагодження і випробувань, інженера з технічного обслуговування, інженера з впровадження нової техніки і технологій, інженера-конструктора
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою