Електроніка

6.171.00.00 Електроніка
Кваліфікація: Бакалавр з електроніки
Рік вступу: 2021
Форма навчання: заочна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітня програма базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень з електроніки та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: електроніка, електронні прилади та системи. Студенти отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих, природничих дисциплін, а саме, з фізичних основ електронної техніки, фізичних основ сенсорики, інформаційних технологій, технології матеріалів, прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів та приладів електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та встановлення електронних приладів. Фахівці з електроніки володіють необхідними знаннями в області електроніки та телекомунікацій. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого електронного обладнання і програмного забезпечення, це у першу чергу сучасне обладнання та електронні компоненти провідних компаній, зокрема, STMicroelectronics, Cypress, Analog Devices. Modern equipments and electronic components of leading companies, e.g. STMicroelectronics, Cypress, Analog Devices, УВР -3М - установка створення органічних структур, ВУП-5М - осадження металічних контактів, 4145А - semiconductor parameter analyzer – комплекс вимірювання електрофізичних характеристик світлодіодів та транзисторів. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні дослідження та розроблення компонент та пристроїв електронної техніки, знайомляться зі структурами підприємств в галузі електроніки, розробленням проектно-конструкторської документації елементів та систем електронної техніки тощо.
Набуті компетентності: 1. Володіння достатніми знаннями в галузях електроніки та телекомунікацій, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в сфері електроніки та визначати ключові тенденції її розвитку; 2. Вміти володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності на базі соціальних та виробничих інтересів в галузі електроніки; 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку електроніки на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг у сфері електроніки та телекомунікацій; 4. Знання і розуміння наукових принципів електроніки; 5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 171 «Електроніка»; 6. Використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології при дослідницьких роботах; 7. Знання та навики щодо розробки та реалізації нових елементів та систем електронної техніки; 8. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації приладів та пристроїв електроніки відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 9. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі електроніки; 10. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 11. Знання основ економіки та управління проектами в електроніці; 12. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 171 «Електроніка», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження з професійної діяльності.
1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку електронної техніки, використовуючи відомі методи; 2. Використовувати загальне та спеціальне контрольно-вимірювальне і випробувальне устаткування, проводити обчислення результатів експерименту; 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в електроніці; 4. Застосовувати знання технічних характеристик, фізичних та технологічних особливостей створення приладів електроніки; 5. Провадити за заданими алгоритмами і за допомогою ЕОМ розрахунки прогнозованих параметрів та характеристик приладів електронної техніки; 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення актуальних задач електроніки; 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в сфері електроніки; 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення актуальних завдань електроніки з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 10. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в електроніці; 11. Критично оцінювати отримані результати досліджень та розробки, та аргументовано захищати прийняті рішення; 12. Використовувати на практиці набуті знання з основ електроніки, застосовувати методичний інструментарій при розробці електронних приладів, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з електроніки є навчальні та кваліфікаційні навчально–технологічні практики, які проходять в лабораторіях університету та провідних підприємствах галузі західного регіону України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф. д.ф.-м.н. Микитюк Зіновій Матвійович
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня