Електроніка

6.171.00.00 Електроніка
Кваліфікація: Бакалавр з електроніки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітня програма базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень з електроніки та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: електроніка, електронні прилади та системи. Студенти отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих, природничих дисциплін, а саме, з фізичних основ електронної техніки, фізичних основ сенсорики, інформаційних технологій, технології матеріалів, прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів та приладів електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та встановлення електронних приладів. Фахівці з електроніки володіють необхідними знаннями в області електроніки та телекомунікацій. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого електронного обладнання і програмного забезпечення, це у першу чергу сучасне обладнання та електронні компоненти провідних компаній, зокрема, STMicroelectronics, Cypress, Analog Devices. Modern equipments and electronic components of leading companies, e.g. STMicroelectronics, Cypress, Analog Devices, УВР -3М - установка створення органічних структур, ВУП-5М - осадження металічних контактів, 4145А - semiconductor parameter analyzer – комплекс вимірювання електрофізичних характеристик світлодіодів та транзисторів. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні дослідження та розроблення компонент та пристроїв електронної техніки, знайомляться зі структурами підприємств в галузі електроніки, розробленням проектно-конструкторської документації елементів та систем електронної техніки тощо.
Програмні результати навчання: - здатність продемонструвати знання та розуміння основ фізики. Рівень знань цих основ повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи в традиційних сферах застосування, але за виключенням дослідницької роботи; - здатність продемонструвати знання та розуміння розділів математики, що мають відношення до базового рівня електроніки: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз, диференціальні рівняння. Спроможність використовувати ці інструменти для завдань в області електроніки; - здатність застосовувати набуті знання з фізики, математики, хімії, електротехніки при вивченні професійних дисциплін; - здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних технологій створення компонентів та пристроїв електронної техніки з направленою модифікацією їхніх властивостей; - здатність аналізувати основні фізичні процеси та явища в матеріалах електронної техніки, включаючи органічні матеріали, матеріали та структури наноелектроніки, на яких ґрунтується функціонування пристроїв мікро- та наноелектроніки, функціональної електроніки та електронної техніки; - здатність аналізувати параметри та характеристики компонентів електронної техніки, розуміти будову, принцип дії пристроїв функціональної, квантової та лазерної електроніки, сенсорної та світловодної техніки; - здатність виконувати комп’ютерний аналіз фізичних процесів, конструктивних та схемотехнічних рішень, використовуючи належне програмне забезпечення та принаймі одну мову програмування; - оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (практика, підготовка до складання кваліфікаційного екзамену) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; - уміння організації власної діяльності для ефективного управління часом; - продемонструвати вправність у володінні іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію технічної галузі; - здатність демонструвати розуміння основ охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. - вміння проводити літературний пошук, аналізувати сучасні літературні джерела, у тому числі англійською мовою для вирішення актуальних задач електроніки та електронної техніки; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з електроніки є навчальні та кваліфікаційні навчально–технологічні практики, які проходять в лабораторіях університету та провідних підприємствах галузі західного регіону України.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф. д.ф.-м.н. Микитюк Зіновій Матвійович
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — бакалавр з електроніки Кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на первинних посадах інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, комп’ютерним моделюванням та дослідженнями матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки різноманітного призначення, а також продовжити навчання в магістратурі.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня