Телекомунікації та радіотехніка

6.172.00.00 Телекомунікації та радіотехніка
Кваліфікація: Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень в області телекомунікацій і радіотехніки та орієнтує на подальшу професійну та наукову кар’єру, пов’язану з інформаційними технологіями, телекомунікаціями та радіотехнікою. Освітньо-професійна програма має вісім практичних ліній - апаратура радіомовлення, радіозв’язку та телебачення; інформаційні мережі зв'язку; радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; радіоелектронні апарати та засоби; радіотехніка; системне адміністрування телекомунікаційних мереж; телекомунікаційні системи та мережі; технології та засоби телекомунікацій. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого телекомунікаційного та радіоелектронного обладнання, вимірювальної техніки і програмного забезпечення, це у першу чергу комунікаційне обладнання провідних виробників, програмовані системи на чіпі, цифрові засоби вимірювання (осцилографи, спекроаналізатори тощо). Загальний обсяг навчальної програми - 180 кредитів ЄКТС, в т. ч.: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 20 кр., циклу природничо-наукової підготовки - 72 кр., цикл професійної підготовки - 88 кр., дисципліни за вибором студента – 12 кр., професійні дисципліни спеціалізацій – 48 кр.
Набуті компетентності: 1. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; 2. Базові знання і розуміння про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 3. Базові знання в галузі телекомунікацій та радіотехніки, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 4. Базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення телекомунікаційних та радіотехнічних систем та пристроїв, електронного обладнання та устаткування; 5. Знання з програмування та обчислювальної техніки, володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач спеціальності; 6. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації телекомунікаційного, радіотехнічного та електронного устаткування та обладнання; 7. Знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням; 8. Знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва; 9. Базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі електроніки та телекомунікацій.
1. Здатність до аналізу та синтезу, креативність, здатність до системного мислення; 2. Мати дослідницькі навички та здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; 3. Мати навички розроблення та управління проектами, уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; 4. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою, знання іншої мови(мов); 5. Відповідальність за якість виконуваної роботи; 6. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей; 7. Здатність використовувати та впроваджувати нові інформаційні технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою підвищення їх ефективності; 8. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування технічних рішень; 9. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації телекомунікаційних та радіотехнічних систем та їх устаткування; 10. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження, ремонту та проектування телекомунікаційних та радіотехнічних систем та їх складових; 11. Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; 12. Уміння працювати як індивідуально, так і в команді.
1. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 2. Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності; 3. Уміння проектувати системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи проектування, створення, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію; 4. Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – доц., д.т.н. Озірковський Леонід Деонісійович, моб. тел.: 0676733445, e-mail: l.ozirkovsky@gmail.com. Контактна особа - доц., к.т.н. Озірковський Леонід Деонісійович, тел.: +0380322582420, e-mail: leonid.d.ozirkovskyi@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускники спеціальності Телекомунікації та радіотехніка можуть працювати у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій: фахівці з проектування телекомунікаційних та радіотехнічних систем та пристроїв; розробники програмного забезпечення для програмно-апаратних та вбудованих систем зв’язку та керування; фахівці з проектування, виробництва, ремонту, обслуговування та налагодження електронного обладнання та систем комп’ютерного керування технологічними процесами; фахівці в галузі проектування та виробництва радіоелектронних засобів для різних галузей народного господарства – зв’язку, приладобудування, медицини, біоінженерії, оборонної промисловості, транспорту та електронної промисловості. Професійний профіль — Радіотехніка Розробляє функціонально завершені програмно керовані пристрої та системи з використанням програмованих систем на чіпі (PSoC) та сучасних переферійних пристроїв робототехніки. Розробляє програмне та апаратне забезпечення для Інтернету речей (Internet of Thinks). Використовує сучасні комп’ютерні технології, інструменти та програмне забезпечення. Професійний профіль — Телекомунікаційні системи та мережі Розробляє архітектуру, принципи побудови та функціонування телекомунікаційних систем та мереж. Здійснює організацію зв’язку на основі бездротових, кабельних та оптичних систем та мереж. Здійснює розгортання, експлуатацію та адміністрування сучасних та перспективних телекомунікаційних та інформаційних мереж. Професійний профіль — Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення Розробляє структуру, принципи побудови та функціонування пристроїв та спеціалізованих систем радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Здійснює експлуатацію систем радіозв’язку, систем кабельного телебачення та систем радіомовлення. Професійний профіль – радіотехнічні системи та комплекси. Розробляє структуру, принципи побудови та функціонування спеціалізованих систем навігації, керування та дальнього зв’язку. Здійснює експлуатацію систем радіолокації, керування рухом, вимірювальних та прикладних телевізійних систем. Професійний профіль – радіоелектронні апарати та засоби. Проектує радіоелектронні засоби різноманітного призначення, розробляє їх конструкцію та конструкторську документацію. Розробляє інформаційні технології для радіоелектронних засобів, включаючи бази даних та спеціалізоване програмне забезпечення. Професійний профіль – технології та засоби телекомунікацій. Проектує засоби телекомунікацій різного призначення, в тому числі для систем мобільного зв'язку, волоконно-оптичні засоби та кінцеві пристрої абонентського доступу. Застосовує технології телекомунікацій для передавання, обробки та зберігання даних. Професійний профіль - інформаційні мережі зв'язку Планує та проектує безпровідні і проводові інформаційні мережі. Розробляє програмне забезпечення для інформаційних мереж. Проводить планування та експлуатацію систем інформаційної безпеки. Володіє технологіями програмування інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж. Застосовує cloud-технології для проектування розподілених сервісних систем. Професійний профіль – системне адміністрування телекомунікацій Здійснює адміністрування телекомунікаційних мереж та інформаційних систем. Застосовує мережні технології та протоколи у процесі розробки та експлуатації телекомунікаційних мереж. Вміє розгортати програмне забезпечення у інформаційно-телекомунікаційних мережах підприємств, дата-центрах та cloud-середовищах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.